Reklamační řád pro spotřebitele / Libristo.pl

spółki handlowej Libristo Media s.r.o.,

 

Regon: 044 48 367, z siedzibą Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Republika Czeska, wpisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, nr wpisu 63649, reprezentowanej przez Ing. Evę Kavinovą, Członka Zarządu,

dotyczący sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://www.libristo.pl

 

Adres do zwrotu towarów: Packeta ID 97749007, Panattoni Park Bielsko-Biała, ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała
Telefon: (32) 444 93 66
E-mail: [email protected]


1 CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1 Niniejsza Procedura Reklamacji dotyczy towarów dostarczanych przez Libristo Media s.r.o. , z siedzibą w Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Republika Czeska, nr ID: 044 48 367, NIP: CZ04448367, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, nr wpisu 63649, reprezentowaną przez Ing. Evę Kavinovą, Członka Zarządu (zwana dalej „Libristo Media s.r.o.“ lub także „my“).

1.2 Niniejszy Regulamin reklamacyjny stanowi integralną część Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej „OWH”) spółki Libristo Media s.r.o., dla sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.libristo.pl.

1.3 Regulamin reklamacyjny jest przeznaczony wyłącznie dla klienta będącego konsumentem. Klientem będącym konsumentem jest każda osoba (osoba fizyczna), która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu zawiera z nami umowę lub w inny sposób dokonuje z nami transakcji (zwana dalej także „konsumentem”).

1.4 Regulamin reklamacyjny spółki Libristo Media s.r.o. ma zastosowanie do uregulowania praw i obowiązków w zakresie dochodzenia praw z tytułu wadliwego świadczenia w przypadku sprzedaży towarów pomiędzy nami jako Sprzedawcą a Klientem jako Kupującym (zwanym dalej „Klientem” lub również „Ty”), w tym praw z tytułu gwarancji umownej. Regulamin reklamacyjny dodatkowo informuje konsumenta o warunkach, sposobie i możliwościach składania reklamacji wadliwych lub w inny sposób uszkodzonych towarów. Prawa i obowiązki stron są zgodne z Ustawą nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej, Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) oraz Ustawą nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami. W przypadku, gdy chodzi o prawa wynikające z gwarancji umownej, powstałe stosunki regulują konkretne warunki gwarancji.

2 W JAKICH PRZYPADKACH PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW

2.1 W momencie odbioru towaru ponosimy odpowiedzialność wobec Klienta za to, że jest on wolny od wad. W szczególności ponosimy odpowiedzialność wobec Klienta za to, że w momencie odbioru towaru,

2.1.1 towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku uzgodnień, właściwości opisane przez nas lub producenta lub takie, których Klient mógł oczekiwać ze względu na charakter towarów oraz na podstawie reklam prowadzonych przez nas lub producenta,
2.1.2 towar nadaje się do celu, jaki podaliśmy dla ich użycia lub do jakiego towary tego rodzaju są zazwyczaj używane,
2.1.3 towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionego przez strony, lub wykonaniu uzgodnionej próbki lub wzoru, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone na podstawie uzgodnionej próbki lub wzoru,
2.1.4 towar jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub wadze,
2.1.5 towar spełnia wymagania określone w przepisach prawa.

2.2 Jeśli wada ujawni się w ciągu jednego roku od odbioru towaru, uznaje się, że towar był wadliwy w momencie jego odbioru, chyba że udowodnimy, że jest inaczej.

3 W JAKICH PRZYPADKACH NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY TOWARU, W JAKICH PRZYPADKACH NIE MOŻESZ ZWRÓCIĆ NAM TOWARU

3.1 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Klienta za wady w następujących przypadkach:

3.1.1 jeżeli wada towaru istnieje w momencie odbioru i w związku z taką wadą uzgodniono zniżkę od ceny zakupu,
3.1.2 wada powstała na towarze na skutek zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub jeżeli wynika to z charakteru towarów,
3.1.3 została spowodowana przez Klienta i powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, niewłaściwej konserwacji, ingerencji Klienta lub uszkodzenia mechanicznego, a wszystko to w warunkach, które nie są zgodne z temperaturą, zapyleniem, wilgotnością, innymi wpływami środowiska i zostały one bezpośrednio przez nas lub producenta określone (zazwyczaj na ulotce dołączonej do opakowania / etykiecie produktu), i/lub wynikają z przepisów prawa,
3.1.4 towarów, które zostały zmodyfikowane przez Klienta i jeżeli wada powstała w wyniku tej modyfikacji,
3.1.5 użytkowania towaru w warunkach, które nie są zgodne z temperaturą, zapyleniem, wilgotnością, wpływami chemicznymi i mechanicznymi środowiska, co zostało bezpośrednio wskazane przez Sprzedawcę lub producenta, lub wynika z przepisów prawa, 3.1.6 wada powstała na skutek zdarzenia zewnętrznego, na które nie mamy wpływu (np. zdarzenie naturalne).

3.2 W szczególności, gdy nie możesz zwrócić nam towarów:

3.2.1 towary zapakowane, które nie mogą być ponownie wykorzystane ze względów higienicznych, lub towary, które zostały już użyte (np. jeżeli Klient uszkodził opakowanie ochronne towarów lub naruszył nakrętkę zabezpieczającą, lub jeżeli towary mogą być zanieczyszczone w inny sposób);
3.2.2 inne towary, jeżeli znajdują się one w higienicznym lub innym szczelnym opakowaniu i nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych lub zdrowotnych;
3.2.3 inne towary, które znajdują się w szczelnym opakowaniu i nie mogą zostać zwrócone (np. nagrania audio lub wideo oraz programy komputerowe);
3.2.4 jeżeli dostarczone przez nas towary zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;
3.2.5 towary, które zostały spersonalizowane zgodnie z Twoimi życzeniami.


4 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ZWIĄZANE Z ODBIOREM TOWARÓW

4.1 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy jego odbiorze i upewnienia się co do jego właściwości (w szczególności, czy otrzymał właściwy rodzaj towaru, czy towar ma uzgodnioną jakość, czy towar w opakowaniu zawiera wszystko, co powinien zawierać).
4.2 Klientowi nie przysługują prawa z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli jest to wada, o której musiał wiedzieć zachowując zwykłą uwagę już w momencie zawarcia umowy sprzedaży lub, jeżeli towar został przekazany później niż w momencie zawarcia umowy sprzedaży, bezpośrednio w momencie jego odbioru. Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje Klientowi także wtedy, gdy wiedział on o wadzie towaru przed odbiorem towaru lub gdy sam spowodował wadę.

5 JEŻELI TOWARY ZOSTAŁY USZKODZONE PODCZAS TRANSPORTU

5.1 Po otrzymaniu przesyłki od doręczyciela należy sprawdzić nienaruszalność opakowania. Odbierając przesyłkę potwierdzasz, że odebrałaś/eś ją bez widocznych wad. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone, należy zgłosić ten fakt bezpośrednio przewoźnikowi i sporządzić protokół szkody. Przesyłka pozostanie u doręczyciela. Jest to najprostszy sposób rozpatrzenia reklamacji uszkodzonej przesyłki. Przesyłka zostanie zwrócona do nas przez przewoźnika, a do Ciebie zostanie wysłana nowa przesyłka.

5.2 Jeżeli stwierdzisz, że zawartość przesyłki jest uszkodzona dopiero po jej odbiorze i rozpakowaniu, poinformuj nas o tym niezwłocznie po odbiorze, ale nie później niż w ciągu trzech (3) dni od otrzymania przesyłki, wysyłając e-maila: https://www.libristo.pl i/lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego. Należy w nim podać swoje osobowe dane identyfikacyjne, e-mail, z którego zamówiono towar oraz określić towar, który podlega reklamacji. Najlepiej jest dołączyć także kopię dokumentu zakupu (np. faktury), dokumentację fotograficzną wady oraz opis problemu, jaki ujawnił się na towarze. Wszystkie te informacje mogą przyczynić się do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

5.3 Należy pamiętać, że w przypadku zgłoszenia reklamacji w czwartym (4.) i następnym dniu po odbiorze przesyłki, najprawdopodobniej reklamacja nie zostanie uznana przez przewoźnika. W wyniku spóźnionej reklamacji uszkodzonej przesyłki możemy ponieść szkody (przewoźnik nie pokryje kosztów uszkodzonej przesyłki ze względu na spóźnioną reklamację). Mamy więc prawo do domagania się pokrycia powstałej szkody od Klienta. Zachowaj przesyłkę i zrób dokumentację fotograficzną (aby wyraźnie było widać uszkodzony towar, opakowanie, wypełnienie).

5.4 Po otrzymaniu wypełnionego formularza reklamacyjnego lub wszystkich informacji niezbędnych do reklamacji uszkodzonej przesyłki, rozpoczniemy rozpatrywanie reklamacji. W razie potrzeby pracownicy działu obsługi klienta skontaktują się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu omówienia dalszych kroków. W każdej chwili można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem (32) 444 93 66 lub e-mailem pod adresem [email protected], aby sprawdzić stan Twojej reklamacji.

6 JEŻELI OTRZYMAŁAŚ/EŚ NIEWŁAŚCIWY TOWAR

6.1 Jeżeli otrzymałaś/eś niewłaściwy towar, niewłaściwą ilość, inny kolor, ewentualnie zupełnie inny towar, którego nie zamawiałaś/eś itp., skontaktuj się z nami, najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] i/lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego. Należy podać w nim swoje dane identyfikacyjne, e-mail, z którego zamówiono towar oraz dane identyfikacyjne niewłaściwie otrzymanego towaru. Opisz powstały błąd własnymi słowami i podaj, co znajdowało się w opakowaniu w momencie jego przekazania. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec takim błędom. Dokładnie sprawdzamy wysyłane towary, ale nie jesteśmy nieomylni. Z góry przepraszamy za wszelkie rozbieżności w zamówieniu. Dołożymy wszelkich starań, aby proces reklamacji był dla Ciebie jak najwygodniejszy i jak najszybszy.

6.2 Po otrzymaniu wypełnionego formularza reklamacyjnego lub wszystkich informacji niezbędnych do złożenia reklamacji niewłaściwie wysłanego towaru, rozpoczniemy rozpatrywanie reklamacji. W razie potrzeby pracownicy działu obsługi klienta skontaktują się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu omówienia dalszych kroków. W każdej chwili można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu (32) 444 93 66 i/lub e-mailem [email protected], aby sprawdzić stan Twojej reklamacji.

7 WYKRYCIE WAD TOWARU W CIĄGU 30 DNI OD JEGO ODBIORU

7.1 W przypadku stwierdzenia wady dostarczonych towarów w ciągu 30 dni od ich odbioru, skontaktuj się z nami najlepiej za pośrednictwem e-maila: [email protected] i/lub za pośrednictwem  formularza reklamacyjnego.

7.2 W pełni respektujemy Twoje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od odbioru towaru w tym terminie, który my wydłużamy do 30 dni dla Klienta konsumenta. Towary muszą być jednak w takim przypadku zwrócone w stanie nieuszkodzonym, ewentualnie w szczelnie zamkniętym lub higienicznym opakowaniu. Nie będzie to możliwe, jeżeli wada zostanie wykryta w ciągu 30 dni od odbioru towaru. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ponosisz odpowiedzialność za obniżenie wartości towarów. W związku z powyższym zalecamy reklamację wadliwych towarów (ewentualnie towarów, które mogły ulec uszkodzeniu w wyniku transportu) jako najwłaściwszą formę postępowania. Nie musisz się martwić, że proces reklamacji potrwa dłużej niż nasze 30-dniowe procedury zwrotu od dnia odbioru.

7.3 Po otrzymaniu wypełnionego formularza reklamacyjnego wszystkich informacji niezbędnych do zgłoszenia reklamacji wadliwego towaru, rozpoczniemy rozpatrywanie reklamacji. W razie potrzeby pracownicy działu obsługi klienta skontaktują się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu omówienia dalszych kroków. W każdej chwili można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu (32) 444 93 66 lub e-mailem [email protected], aby sprawdzić stan Twojej reklamacji.

8 WYKRYCIE WADY TOWARU W CIĄGU 24 MIESIĘCY OD JEGO ODBIORU

8.1 Prawa z tytułu wady towarów (do jego reklamacji) należy dochodzić u nas niezwłocznie po ujawnieniu się wady, w przeciwnym razie nie uzyskasz prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego wykonania na drodze sądowej. Jeżeli nie zgłosisz wady w terminie, nie możesz odstąpić od umowy sprzedaży z powodu jej istnienia.

8.2 Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wad towarów konsumpcyjnych w ciągu 24 miesięcy od daty ich odbioru, ZA WYJĄTKIEM towarów, u których na opakowaniu, etykiecie, instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami prawa podano okres, przez jaki towar może być używany, zastosowanie mają przepisy dotyczące gwarancji jakości (gwarancja umowna).

8.3 Po bezskutecznym upływie tego okresu (24 miesiące) nie można skorzystać z prawa do reklamacji wadliwego towaru. Jeżeli jest to możliwe w przypadku danego towaru, okres ten ulega przedłużeniu o okres, w którym Klient nie mógł korzystać z towaru ze względu na proces uzasadnionej reklamacji. Chociaż zawsze staramy się rozstrzygać reklamacje w sposób satysfakcjonujący Klienta, z niektórymi wyrobami należy obchodzić się zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu/etykiecie/informacjach dołączonych do opakowania, w przeciwnym razie ulegną one uszkodzeniu. Nawet jeżeli w tych przypadkach nie upłynął jeszcze okres 24 miesięcy, nie możemy uznać Twojej reklamacji (punkt 3.1.3 lub punkt 3.1.5 niniejszego Regulaminu reklamacyjnego).

8.4 W celu skorzystania z praw z tytułu wad towaru, Klient wypełni i wyśle niniejszy formularz reklamacyjny lub w inny sposób przekaże nam w szczególności następujące informacje:

8.4.1 imię i nazwisko;
8.4.2 e-mail, z którego zamówiłaś/eś towary;
8.4.3 numer telefonu; 8.4.4 numer rachunku bankowego Klienta;
8.4.5 określenie towarów, które podlegają reklamacji;
8.4.6 opisz powstałą wadę własnymi słowami;
8.4.7 podaj zawartość opakowania podczas odbioru towaru;
8.4.8 wybrany sposób rozpatrywania reklamacji, przy czym Klientowi nie przysługuje prawo do zmiany wybranego sposobu rozpatrywania reklamacji bez naszej uprzedniej zgody;
8.4.9 Twój adres do ewentualnego zwrotu towarów po zakończeniu procesu reklamacyjnego.

8.5 Po otrzymaniu przez nas wypełnionego formularza reklamacyjnego lub wszystkich danych niezbędnych do rozpatrywania reklamacji, rozpoczniemy rozpatrywanie reklamacji. Moment, w którym otrzymamy od Ciebie informację o dochodzeniu reklamacji towarów, jest momentem zgłoszenia reklamacji.

8.6 Prawa wynikające z odpowiedzialności za wady towaru Kupujący może zgłosić pocztą elektroniczną na adres [email protected] i/lub za pośrednictwem wyżej wymienionego formularza reklamacyjnego.

8.7 Towar musi być zwrócony kompletny, nieuszkodzony (za wyjątkiem reklamowanej wady), najlepiej w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, abyśmy mogli przestrzegać zasad dobrej praktyki higienicznej.

8.8 Koszty wysyłki reklamowanego towaru z powrotem do nas ponosi Klient. Należy pamiętać, że reklamowane towary wysyłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane i zostaną zwrócone na koszt Klienta. Jeżeli jednak Twoja reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, przysługuje Ci zwrot kosztów poniesionych w uzasadniony sposób w związku ze zgłoszeniem uzasadnionej reklamacji. Koszty te są rozumiane jako najniższe niezbędne koszty (czyli koszty przesłania towarów najtańszym dostępnym środkiem transportu). Wniosek o zwrot tych kosztów powinien zostać złożony nie później niż jeden (1) miesiąc po upływie terminu na zgłoszenie prawa z tytułu wadliwego wykonania.

8.9 Po otrzymaniu reklamowanego towaru na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia reklamacji i jej treści.

9 TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

9.1 Prawo (Kodeks Cywilny) daje nam na rozpatrzenie reklamacji okres trzydziestu (30) dni od daty zgłoszenia roszczenia z tytułu wad. Proces reklamacyjny zostaje zazwyczaj zakończony przez nas najpóźniej w tym terminie.

9.2 W ciągu czternastu (14) dni od skorzystania z prawa do zgłoszenia wady ustosunkujemy się, czy reklamacja zostanie uwzględniona. Ocena zostanie przez nas przeprowadzona zazwyczaj po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji (zdjęć i innych danych koniecznych do oceny wady towaru) lub po dostarczeniu reklamowanych towarów z powrotem do nas. Najczęściej kontaktujemy się z Klientem telefonicznie.

9.3 W przypadku, gdy reklamowane towary zostaną uznane za wadliwe, proces reklamacyjny zostaje zakończony w terminie trzydziestu (30) dni od zgłoszenia prawa z tytułu wady. W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik może uzgodnić z Klientem dłuższy okres czasu. Jesteśmy zobowiązani poprosić Cię o jak najszybsze uzupełnienie dokumentacji.

9.4 Jeżeli towar nie zostanie uznany za wadliwy, zostaniesz o tym poinformowana/y w celu uzgodnienia indywidualnego postępowania.

10 SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI

10.1 Wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Klienta jest uwarunkowany od tego, czy wadliwe wykonanie stanowi istotne czy nieistotne naruszenie umowy.

10.2 Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, Klientowi przysługuje prawo do:

10.2.1 usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wady lub dostarczenie brakującego towaru, lub
10.2.2 usunięcia wady poprzez naprawę towaru (jeżeli jest to możliwe i celowe ze względu na charakter towaru), lub
10.2.3 odpowiedniej zniżki od ceny sprzedaży, lub
10.2.4 odstąpienia od umowy.

10.3 W przypadku, gdy wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, Klientowi przysługuje prawo do:

10.3.1 usunięcia wady (poprzez dostarczenie nowego towaru bez wad lub dostarczenie brakującego towaru, lub naprawę towarów), lub
10.3.2 odpowiedniej zniżki od ceny sprzedaży.

10.4 Klient ma obowiązek poinformować nas, jakie prawo z tytułu wadliwego wykonania wybrał, w momencie zawiadomienia nas o wadzie (np. wypełniając i przesyłając formularz reklamacyjny) lub bez zbędnej zwłoki po zawiadomieniu o wadzie. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez naszej zgody; nie dotyczy to żądania naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. Jeżeli nie usuniemy wady w rozsądnym terminie lub jeżeli powiadomimy Cię, że wady nie usuniemy, możesz zażądać zamiast usunięcia wady odpowiedniej zniżki od ceny sprzedaży lub możesz odstąpić od umowy.

10.5 Jeżeli nastąpi sytuacja, gdy nie wybierzesz swojego prawa z tytułu wadliwego wykonania w odpowiednim czasie (zgodnie z punktem 10.4 Regulaminu reklamacyjnego), przysługują Ci takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

10.6 Możesz żądać dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to ze względu na charakter wady nieuzasadnione, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, możesz żądać jedynie wymiany części; jeżeli nie jest to możliwe, możesz odstąpić od umowy sprzedaży. Jeżeli jednak jest to ze względu na charakter wady nieproporcjonalne, w szczególności jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, przysługuje Ci prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

10.7 Prawo z tytułu dostarczenia nowego towaru lub wymiany części przysługuje Ci również w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie możesz towaru używać we właściwy sposób z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku przysługuje Ci również prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli nie odstąpisz od umowy lub nie będziesz dochodzić prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany jego części lub naprawy towaru, możesz domagać się odpowiedniej zniżki.

10.8 Prawo do odpowiedniej zniżki przysługuje Ci, nawet jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć Ci nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, tak samo w przypadku, gdy nie uda nam się dokonać naprawy w odpowiednim terminie lub jeżeli dokonanie naprawy sprawiłoby Ci znaczne trudności.

10.9 Możemy dostarczyć Ci brakujące elementy lub usunąć inne wady prawne do momentu, zanim skorzystasz z prawa do zniżki od ceny sprzedaży lub odstąpisz od umowy sprzedaży. Jesteśmy uprawnieni do usunięcia innych wad według naszego uznania poprzez naprawę towaru lub dostawę nowego towaru; wybór ten nie może powodować nieuzasadnionych kosztów dla Klienta. Jeżeli nie usuniemy wady towaru w terminie lub odmówimy jej usunięcia, Klient może zażądać zniżki od ceny sprzedaży lub może odstąpić od umowy. Klient nie może zmienić dokonanego wyboru bez naszej zgody.

10.10 W przypadku rozpatrzenia reklamacji poprzez dostarczenie nowego towaru, Klient zobowiązany jest do zwrotu pierwotnie dostarczonego towaru (chyba że uzgodnimy inaczej). Klient nie może żądać dostarczenia nowego towaru (i nie może odstąpić od umowy sprzedaży), jeżeli nie może zwrócić towaru w takim samym stanie, w jakim go otrzymał; nie dotyczy to następujących sytuacji:

10.10.1 nastąpiła zmiana stanu w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady towarów, lub 10.10.2 Klient używał towaru jeszcze przed wykryciem wady, lub
10.10.3 jeżeli Klient swoim działaniem lub zaniechaniem nie spowodował niemożności zwrotu towaru w niezmienionym stanie, lub
10.10.4 jeżeli Klient sprzedał towar przed wykryciem wady, jeżeli Klient ją zużył lub jeżeli towar został zmieniony w trakcie normalnego użytkowania; jeżeli stało się tak tylko częściowo, Klient zwróci nam to, co może jeszcze zwrócić i zrekompensuje nam to w zakresie, w jakim odniósł korzyść z użytkowania towaru.

10.11 Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje Ci, jeżeli wiedziałaś/eś o wadzie towaru przed jego odbiorem lub jeżeli sama (sam) spowodowałaś/eś wadę.

11 ZAKOŃCZENIE REKLAMACJI

11.1 Po rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji towar jest wysyłany na podany przez Ciebie adres, cena sprzedaży zostanie Ci zwrócona lub zostaniesz wezwana/y do odbioru reklamowanego towaru (w przypadku, gdy prawa z tytułu wad towaru zostały zgłoszone osobiście w naszym oddziale) najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania informacji o jej rozpatrzeniu. Podczas odbioru reklamowanego towaru wydamy Ci na żądanie pisemne potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie sposobu dokonania naprawy i czasu trwania reklamacji, ewentualnie uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

11.2 Jeżeli reklamowany towar został przesłany do nas do reklamacji za pośrednictwem przewoźnika, zostanie on automatycznie wysłany na adres Klienta po rozpatrzeniu reklamacji wraz z potwierdzeniem daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym z potwierdzeniem dokonania naprawy i czasu trwania reklamacji, ewentualnie uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.

11.3 Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, a Klient w uzasadniony sposób domaga się zwrotu ceny sprzedaży jako sposobu rozpatrzenia reklamacji, prześlemy Ci zapłaconą cenę sprzedaży w sposób bezgotówkowy na rachunek bankowy podany przez Ciebie w formularzu reklamacyjnym, nie później niż w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od dnia wysłania do Ciebie potwierdzenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.

11.4 Jesteś zobowiązana/y do odbioru reklamowanego towaru nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji. Po upływie tego terminu jesteśmy uprawnieni naliczyć opłatę za przechowywanie towaru zgodnie z § 2120 ust. 1 w powiązaniu z § 2159 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Pobierana jest dzienna opłata za przechowanie w wysokości 4 PLN.

11.5 Jeżeli nie odbierzesz towaru z rozpatrzonej reklamacji w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia otrzymania informacji o rozpatrzeniu, zastrzegamy sobie prawo do sprzedaży towaru, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczymy na pokrycie opłaty za przechowywanie.

11.6 Jesteś również zobowiązana/y do sprawdzenia kompletności reklamowanego towaru przy jego odbiorze, w szczególności, czy przesyłka z towarem zawiera wszystko, co powinna zawierać. Późniejsze zastrzeżenia nie będą już brane pod uwagę.

12 CZĘŚĆ KOŃCOWA

12.1 Prawa Klienta wynikające z przepisów prawa nie są niniejszym Regulaminem reklamacyjnym naruszone.

12.2 Niniejszy Regulamin reklamacyjny (przeznaczony wyłącznie dla konsumentów) obowiązuje od dnia 01.01.2022 roku i uchyla ważność poprzednich Regulaminów reklamacyjnych.

Nákupní rádce


250 000
spokojených zákazníků

Od roku 2008 jsme obsloužili zástupy knižních milovníků, ale všichni byli vždy na prvním místě.


Paczkomat 12,99 ZŁ 31975 punktów

Můj účet: Přihlásit se
Wszystkie książki świata w jednym miejscu. I co więcej w super cenach.

Koszyk ( pusty )

Kup za 299 zł i
zyskaj darmową dostawę.

Nacházíte se: