Osobní údaje a soukromí / Libristo.pl

wydane przez spółkę Libristo Media s.r.o., Regon: 04448367, z siedzibą Sychrov 55, 755 01 Vsetín w zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.libristo.pl.

Administratorem Danych Osobowych jest spółka Libristo Media s.r.o., Regon: 04448367, z siedzibą Sychrov 55, 755 01 Vsetín, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, nr wpisu 63649, reprezentowana przez Ing. Evę Kavinovą, Członka Zarządu (zwanym dalej także „my”lub„Administrator”).

Celem niniejszego dokumentu jest zaznajomienie Cię ze wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Zalecamy Ci zapoznać się z niniejszymi Zasadami przetwarzania danych osobowych. W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila [email protected] lub poczty na podany wyżej adres.


Twoje Dane osobowe przetwarzamy z powodów określonych w przepisach prawa, w celu realizacji umowy lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli nie chodzi o przetwarzanie Danych Osobowych z któregokolwiek z tych trzech powodów, wtedy poprosimy Cię o zgodę. Przestrzegamy tego, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:

- rozsądne granice, oznacza to, że Twoich Danych Osobowych używamy w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim są one przekazane;

- przejrzystość, innymi słowy, informujemy Cię z wyprzedzeniem, jakie Dane Osobowe przetwarzamy, dlaczego, jak długo i komu przekazujemy Twoje Dane Osobowe; oraz

- bezpieczeństwo, zawsze stosujemy technologie i procedury wewnętrzne tak, aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne; sprawą oczywistą jest, to że nasze ustawienia wewnętrzne monitorujemy, oceniamy i przyjmujemy zgodnie z rozwojem nowoczesnych technologii.

Dla lepszej przejrzystości i orientacji poniżej podano terminy, które często powtarzają się w niniejszych zasadach.

Sklep internetowy sklep internetowy prowadzony przez Administratora jest dostępny pod adresem https://www.libristo.pl;
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
Informacje handlowe zazwyczaj wiadomość e-mail lub SMS wysyłana do Użytkownika w celu promowania podobnych produktów i usług;
Zamówienie dokończona transakcja przez Klienta poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku „Kupuję i płacę” z zamiarem zawarcia przez Klienta umowy sprzedaży;
Dane osobowe wszelkie informacje o Użytkowniku, które mogą go bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
Użytkownik osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe, najczęściej Klient lub potencjalny Klient, ewentualnie użytkownik naszej strony internetowej, zwany również „Ty”;
Podmiot przetwarzający wykonuje czynności związane z przetwarzaniem Danych Osobowych na podstawie umowy lub innego upoważnienia dla Administratora;
Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza jakąkolwiek operację lub zestaw operacji z Danymi Osobowymi lub zestawy Danych Osobowych, które są przeprowadzane za pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne ujawnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Szczególne kategorie Danych Osobowych takie Dane Osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne osoby, jej poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia, życie seksualne lub orientację seksualną osoby fizycznej. Dane genetyczne i biometryczne również uznawane są za szczególną kategorię danych, jeżeli są one przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.1 JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, JAK JE POZYSKUJEMY, W JAKIM CELU I JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY

Przetwarzamy następujące Twoje Dane Osobowe: 

- imię i nazwisko;
- dane kontaktowe (w szczególności e-mail, numer telefonu);
- dane do faktury i dane bankowe (dane niezbędne do prowadzenia księgowości i dokonywania         płatności za towary);
- adnotacja do zamówienia;
- informacje, które nam przekażesz w trakcie komunikacji z nami (w szczególności będzie chodziło o Twoje pytania i odpowiedzi na pytania, komunikacja z Tobą);
- login do konta użytkownika i zachowanie na koncie użytkownika (w szczególności dane wypełnione przez Użytkownika na koncie użytkownika, historia zakupów, czas rejestracji, data ostatniej aktualizacji profilu);
- Komentarze dodawane przez Ciebie do naszych postów w sieciach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, TikTok, Youtube), jak również Twoja nazwa profilu (pseudonim) w tych sieciach społecznościowych oraz Twoje publicznie dostępne informacje na Twoich profilach,
- adres IP;
- pliki cookies.

Nie przetwarzamy Szczególnych Kategorii Danych Osobowych. 

2 JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Informacje ogólne o czasie przetwarzania danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym przez cały okres obowiązywania umowy sprzedaży i następnie przez czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a nami oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (np. dochodzenie praw wynikających z wad towarów w ramach reklamacji, dochodzenie gwarancji z tytułu towarów itp.). 

3 W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Rejestracja, założenie konta użytkownika. Użytkownik dobrowolnie przekazuje nam Dane Osobowe tworząc konto użytkownika w sklepie internetowym i następnie aktualizuje je. Po założeniu konta użytkownika można korzystać z zalet, jakie oferuje konto użytkownika. 

Strona internetowa sklepu internetowego. Przetwarzamy również informacje o tym, kiedy użytkownik odwiedza i przegląda naszą stronę internetową. Informacje te mogą obejmować na przykład adres IP, datę i godzinę wejścia na naszą stronę internetową, informacje o Twojej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach Twojego języka. Możemy również sprawdzić historię Twojego zachowania na stronie internetowej, np. jakie linki odwiedzasz na naszej stronie internetowej i jakie oferowane produkty są Ci wyświetlane. Jednak informacje o Twoim zachowaniu na stronie internetowej są zanonimizowane, aby zapewnić maksymalną ochronę prywatności. 

Jeżeli wchodzisz na naszą stronę internetową z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia, możemy również przetwarzać informacje o Twoim urządzeniu mobilnym (dane o Twoim telefonie komórkowym itp.).

Dane te mogą być przez nas gromadzone jako część protokołu lub za pomocą plików cookies lub innych technologii śledzenia. Zasady korzystania z plików cookies i innych technologii śledzenia są bardziej szczegółowo opisane w naszym Pouczeniu o plikach cookie.

Realizacja stosunku umownego. Prawnym powodem Przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży, względnie prawidłowa realizacja Zamówienia i z tym związanych obowiązków.

Usprawnienie świadczenia naszych usług, promocja towarów i usług. Dane Osobowe możemy przetwarzać, jeżeli pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, od naszych kontrahentów oraz łączyć je z Danymi Osobowymi, które zostały nam dobrowolnie przekazane.  Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że osoby trzecie są prawnie upoważnione do przekazywania nam tych informacji. Obejmuje to na przykład informacje demograficzne, adresy IP i pliki cookies. Powodem jest poprawa jakości świadczonych przez nas usług oraz promocja naszych towarów.

Reklama spersonalizowana. Współpracujemy z osobami trzecimi w zakresie administrowania i wyświetlania naszych reklam na stronach internetowych osób trzecich. 

Konkursy i inne promocje. Możemy przeprowadzać ankiety, organizować konkursy lub inne promocje na naszej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Twój udział w naszych promocjach jest dobrowolny. W ramach tych ankiet, konkursów i promocji możemy prosić Cię o podanie Danych Osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i podobne informacje. Dane Osobowe, które nam przekazujesz, wykorzystujemy w celu administrowania tymi promocjami lub w innych celach określonych w warunkach danej promocji.

Sieci społecznościowe. Mamy profile na Facebooku, Instagramie, LinkedINie, Twitterze, TikToku i YouTubie. Wszelkie informacje, komunikaty lub materiały przekazywane za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, są również przekazywane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych obowiązującymi na tych platformach. Ochrona danych osobowych jest przedmiotem odrębnych działań w ramach każdej z tych platform. 

Komunikacja z działem obsługi Klienta lub inne pytania. Jeżeli skontaktowałeś/aś się z nami za pośrednictwem e-maila, formularza kontaktowego lub mediów społecznościowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia pytania. 

Zapisanie się na wysyłanie informacji handlowych (newslettera). Jeżeli zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy wysyłać Ci ciekawe informacje i oferty promujące nasze towary i usługi na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeżeli nie chcesz już otrzymywać wiadomości e-mail, kliknij w link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w stopce każdej z naszych wiadomości e-mail. 

Informacje handlowe dla naszych Klientów (newsletter). Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy wysyłać Klientom informacje handlowe w celu promowania naszych towarów i usług, dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania informacji handlowych. Umożliwia to kliknięcie w każdą informację handlową, wysyłaną przez nas w formie e-maila. Ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest promowanie naszych towarów i usług, możemy również wykorzystać numer telefonu zarejestrowanego użytkownika do wysyłania informacji handlowych w formie wiadomości SMS. W takim przypadku użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS, wysyłając krótką wiadomość na adres e-mail: [email protected]. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (więcej szczegółów znajdziesz w części dotyczącej Twoich praw).

Opinie Klientów. W sekcji Opinie na naszej stronie internetowej możesz podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z zakupem i ocenić poszczególne towary. Możemy korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających dane w celu oceny Twojej informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zakupionych towarów.

Płatność kartą. Jeżeli wprowadzisz dane dotyczące Twojej karty kredytowej, nie mamy dostępu do pełnych danych. Wiemy tylko, że płacisz kartą, a dane dotyczące karty są przetwarzane przez odbiorców tych danych, którzy realizują płatności dla nas.

4 PODSUMOWANIE POWODÓW I CELÓW PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Rozumiemy, że czasami trudno jest przebrnąć przez dużą ilość tekstu poświęconego temu, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje Dane Osobowe oraz skąd je pozyskujemy. W celu dostarczenia szybkich i jasnych informacji podstawowych na temat przetwarzania Twoich Danych Osobowych, podsumowaliśmy je wszystkie w przejrzystej tabeli:


O jakie Dane Osobowe chodzi 
 

 Cel przetwarzania Danych Osobowych 
 
Powód prawny przetwarzania Danych Osobowych
 
Czas przetwarzania
Podmioty przetwarzające
 
imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń oraz informacje o zamówionych towarachí
 
Realizacja Zamówienia, zarządzanie kontem użytkownika
 
Wykonanie umowy
 
Na czas trwania stosunku umownego Klienta z nami
 
Webglobe, s.r.o., z siedzibą Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha
 
dane do faktury, dane bankowe oraz informacje o zamówionych towarach
 
Prowadzenie rachunkowości
 
Wykonanie umowy i wypełnienie obowiązku prawnego
 
Faktury VAT przez okres 15 lat
 
Webglobe, s.r.o., z siedzibą Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha
 
imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu Klienta, dane dotyczące zawartej umowy sprzedaży, niezbędne dane dotyczące płatności 
 
Rozpatrywanie reklamacji i skarg konsumentów
 
Wypełnienie obowiązku prawnego
 
Przez okres trwania stosunku umownego Klienta z nami i następnie przez okres 4 lat po jego ustaniu
 

Asana, Inc., z siedzibą 633 Folsom Street Suite 100, San Francisco, CA 94107-3600

Slack Technologies, Inc., z siedzibą 500 Howard Street San Francisco, CA 94105 United States

Expandeco s.r.o., z siedzibą třída 3. května 910, Malenovice, 763 02 Zlín
 

imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu Klienta Marketing bezpośredni (w szczególności wysyłanie newsletterów do Klientów)
 

Prawnie uzasadniony interes w promowaniu podobnych usług 

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych


 
2 lata od ostatniego aktywnego przeglądania newslettera, jeżeli użytkownik wcześniej nie zrezygnuje z subskrypcji 
 
Webglobe, s.r.o., z siedzibą Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha

 
pseudo-anonimowe identyfikatory zarejestrowanych użytkowników, 
adres IP

 
rutynowa analiza ruchu na stronie internetowej, zabezpieczenie strony internetowej, wykrywanie błędów serwera oraz zapobieganie oszustwom i atakom na serwer
 
Prawnie uzasadniony interes lub zgoda
 
Konkretny okres przechowywania plików cookies różni się w zależności od ich konkretnego rodzaju 
 
Google Analytics obsługiwane przez spółkę
Google Ireland Limited, z siedzibą Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland
Hotjar Ltd z siedzibą Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141
Malta
 
imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu
 
Odpowiedź na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila lub sieci społecznościowych
 
Zgoda na przetwarzanie danych w celu obsługi zapytania
 
Dane Osobowe zostaną usunięte po rozpatrzeniu Twojego zapytania; nie dotyczy to sytuacji, gdy zostaniesz naszym Klientem
 

Instagram, Facebook i Facebook business manager obsługiwane przez spółkę
Facebook Ireland Ltd., z siedzibą przy Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
Youtube, 
Google Ireland Limited, z siedzibą Gordon House Barrow Street
Dublin 4, Irlandia
Regon: 368047
Linkedin, obsługiwany przez spółkę 
LinkedIn Ireland Unlimited Company,
Wilton Place, Dublin 2, Ireland
TikTok, obsługiwany przez spółkę
ByteDance Ltd.,
43 N 3rd Ring Rd W, ShuangYuShu, Haidian Qu, Pekin, Chiny
imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu potencjalnych Klientów, adresy IP i inne identyfikatory techniczne Marketing i promocja naszej strony internetowej Zgoda W okresie obowiązywania zgody czas przechowywania plików cookies może się różnić w zależności od ich rodzaju Google Ads obsługiwane przez spółkę Google Ireland Limited, z siedzibą Gordon House Barrow Street
Dublin 4 Ireland
Instagram, Facebook i Facebook business manager obsługiwane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., z siedzibą Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
Linkedin, obsługiwany przez spółkę 
LinkedIn Ireland Unlimited Company,
Wilton Place, Dublin 2, Ireland
Youtube, 
Google Ireland Limited, z siedzibą Gordon House Barrow Street
Dublin 4, Irlandia
Regon: 368047
TikTok, obsługiwany przez spółkę ByteDance Ltd.,
43 N 3rd Ring Rd W, ShuangYuShu, Haidian Qu, Pekin, Chiny
imię, nazwisko, e-mail Klienta oraz informacje o zamówionym towarze
 
Udostępnianie adresu e-mail klienta osobom trzecim w celu oceny satysfakcji Klientów
 
Prawnie uzasadniony interes
 
Przez okres trwania stosunku umownego Klienta z nami i następnie przez okres 4 lat po jego ustaniu
 
Ceneo.pl sp. z o.o., z siedzibą Grunwaldzka 182, Poznań, Polska
Google Ireland Limited, z siedzibą Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland
 


5 NASZE OBOWIĄZKI Z PUNKTU WIDZENIA RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW 

Należy pamiętać, że niektóre Dane Osobowe przetwarzamy z powodów, dla których jesteśmy do tego zobowiązani z mocy prawa. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów księgowych i dowodów księgowych (faktur) przez okres 5 lat, poczynając od końca okresu księgowego, którego dotyczą. Jesteśmy również zobowiązani do przechowywania faktur przez okres 3 lat od końca roku obrachunkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z fakturą. Faktura zawiera następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres na fakturze lub inne dane identyfikacyjne Użytkownika oraz dane dotyczące zakupionych towarów.

Należy również pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do archiwizowania dokumentacji podatkowej przez okres 10 lat od końca roku obrachunkowego, w którym miała miejsce transakcja. Faktura VAT zawiera następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres na fakturze lub inne dane identyfikacyjne Użytkownika oraz dane dotyczące zakupionych towarów i/lub świadczonych usług cyfrowych.

6 JAKIE ŚRODKI PODJĘLIŚMY, ABY CHRONIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Środki techniczne. Przyjęliśmy i zobowiązujemy się utrzymywać odpowiednie środki techniczne, biorąc pod uwagę stan techniki, koszty wdrożenia, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych, a także różne prawdopodobne i różne poważne zagrożenia dla Użytkowników, we wszystkich obszarach, w których są przetwarzane Dane Osobowe (w szczególności obsługa strony internetowej, obsługa sklepu internetowego, kwestie związane z zatrudnieniem, komunikacja z Klientami). Podjęte środki techniczne obejmują:

- regularne tworzenie kopii zapasowych danych Użytkownika;

- aktualizacje systemów oprogramowania antywirusowego; 

- nasze dane na serwerach są zaszyfrowane;

- dostęp do naszego systemu informatycznego, w którym Dane Osobowe będą przetwarzane, jest kontrolowany przez konkretnych użytkowników (naszych pracowników). 

Środki organizacyjne. Podjęliśmy następujące środki i zobowiązujemy się do ich utrzymywania:

- nasi pracownicy, którzy mają dostęp do Danych Osobowych, są zobowiązani do zachowania poufności; oraz
- nasi pracownicy zostali zaznajomieni z zasadami bezpiecznej pracy na sprzęcie roboczym, w tym z zasadami ochrony Danych Osobowych.

7 KIEDY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE STRONOM TRZECIM?

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane partnerom biznesowym firmy (Podmiotom Przetwarzającym) lub innym osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

Podmioty przetwarzające. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych Podmiotów Przetwarzających, z którymi zawarliśmy pisemną umowę i którzy zapewniają nam co najmniej takie same gwarancje, jakie my zapewniamy Tobie. Są to wyłącznie Podmioty przetwarzające, które pochodzą z Unii Europejskiej, ewentualnie z krajów, które zostały zadeklarowane i uznane za bezpieczne, lub z krajów, z którymi zawarliśmy standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO i które zapewniają Twoim Danym Osobowym porównywalny poziom ochrony, jak w przypadku stosowania RODO i czeskich przepisów prawa. Wszystkie te Podmioty przetwarzające są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystywać dostarczonych Danych Osobowych do celów innych niż te, które ujawniliśmy zgodnie z niniejszymi Zasadami. Konkretne Podmioty Przetwarzające podaliśmy w odniesieniu do każdego konkretnego powodu i celu Przetwarzania Danych Osobowych.

Obowiązki ustawowe. Dane Osobowe możemy przekazywać poza Podmiotami przetwarzającymi osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w odpowiedzi na zgodne z prawem wymogi organów władz publicznych lub na wniosek sądu w sporach sądowych.

8 JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Możesz zażądać dostępu do Danych Osobowych i zawnioskować o ich sprostowanie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli są one niedokładne lub były przetwarzane wbrew obowiązującym przepisom o ochronie Danych Osobowych. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia Danych Osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (czego nie robimy).

Ze swoich praw dotyczących przetwarzania Danych Osobowych możesz skorzystać pod e-mailem [email protected], osobiście lub pocztą pod naszym adresem.

Staramy się realizować wnioski niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca. Mogą jednak zaistnieć okoliczności, w których nie będziemy mogli zapewnić dostępu (na przykład, gdy wymagane informacje stwarzają zagrożenie dla prywatności innych osób lub innych uzasadnionych praw, lub gdy koszty zapewnienia dostępu byłyby nieproporcjonalne do zagrożenia prywatności danej osoby w konkretnym przypadku). Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z prawami osób, których dane dotyczą, możemy podjąć uzasadnione kroki w celu sprawdzenia tożsamości użytkownika.

Prawo dostępu do Danych Osobowych

Zgodnie z art. 15 RODO przysługuje Ci prawo dostępu do Danych Osobowych, które obejmuje prawo do uzyskania od Administratora:

- potwierdzenia, czy przetwarza Dane Osobowe,
- informacje o celach przetwarzania, kategoriach Danych Osobowych, których dotyczą, odbiorcach, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania, istnieniu prawa do żądania od Administratora sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych dotyczących Użytkowników lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru, o wszelkich dostępnych informacjach o źródle Danych Osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od Użytkowników, o fakcie, że ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o odpowiednich zabezpieczeniach, gdy dane są przekazywane poza Unię Europejską,
- jeżeli nie będzie to miało negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób, także kopię Danych Osobowych.

W przypadku ponownego wniosku Administrator będzie uprawniony pobrać odpowiednią opłatę za kopię Danych Osobowych.

Prawo do sprostowania niedokładnych danych


Zgodnie z art. 16 RODO przysługuje Ci prawo do sprostowania niedokładnych Danych Osobowych. Masz również obowiązek powiadamiania nas o zmianach Twoich Danych Osobowych (np. rejestracja profilu użytkownika). Jednocześnie jesteś zobowiązana/y do współpracy w przypadku stwierdzenia, że przetwarzane przez nas Dane Osobowe nie są dokładne. Sprostowania dokonamy bez zbędnej zwłoki, zawsze jednak uwzględniając możliwości techniczne.

Prawo do usunięcia danych


Zgodnie z art. 17 RODO przysługuje Ci prawo do usunięcia Danych Osobowych, które Ciebie dotyczą, jeżeli nie wskażemy uzasadnionych powodów przetwarzania takich Danych Osobowych. Posiadamy mechanizmy zapewniające automatyczną anonimizację lub usunięcie Danych Osobowych w przypadku, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których były przetwarzane. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania


Zgodnie z art. 18 RODO przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia skargi, jeżeli kwestionujesz dokładność Danych Osobowych, powody ich przetwarzania lub sprzeciwiasz się ich przetwarzaniu.
Prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania
Zgodnie z art. 19 RODO przysługuje Ci prawo do powiadomienia w przypadku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. Jeśli Dane Osobowe zostaną sprostowane lub usunięte, poinformujemy o tym poszczególnych odbiorców, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. 


Prawo do przenoszenia Danych Osobowych


Zgodnie z art. 20 RODO przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, które Cię dotyczą i które dostarczyłeś Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do żądania przeniesienia tych danych do innego Administratora.
Jeżeli przekażesz Dane Osobowe w związku z naszymi zobowiązaniami umownymi lub na podstawie zgody, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Ci prawo do uzyskania takich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, dane mogą być również przekazywane Administratorowi danych wskazanemu przez Ciebie, pod warunkiem, że osoba działająca w imieniu odpowiedniego Administratora danych została należycie wyznaczona i można ją autoryzować.
Jeśli skorzystanie z tego prawa mogłoby mieć negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich, wniosku nie można uwzględnić.


Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych


Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych ze względu na prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli nie wykażemy, że istnieje istotny uzasadniony powód przetwarzania, który jest nadrzędny względem Twoich interesów lub praw i wolności, zakończymy przetwarzanie danych w przypadku zgłoszenia sprzeciwu bez zbędnej zwłoki.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania związanego z marketingiem bezpośrednim, zakończymy przetwarzanie danych bez zbędnej zwłoki.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych


Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych i handlowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody musi być dokonane poprzez wyraźne, zrozumiałe i konkretne wyrażenie woli.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Przysługuje Ci prawo nie podlegać żadnej decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało. Zwracamy jednak uwagę, że nie podejmujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wpływu oceny człowieka, które miałyby skutki prawne dla Użytkownika danych.

9  PODSUMOWANIE 

Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych mogą być zmieniane wyłącznie w formie pisemnej. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych Zasad przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod e-mailem [email protected]

W przypadku niezadowolenia możesz w każdej chwili złożyć skargę lub zażalenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą pod adresem przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej na stronie https://uodo.gov.pl/)

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od dnia 01.01.2022 r. 

Nákupní rádce


250 000
spokojených zákazníků

Od roku 2008 jsme obsloužili zástupy knižních milovníků, ale všichni byli vždy na prvním místě.


Paczkomat 12,99 ZŁ 31975 punktów

Můj účet: Přihlásit se
Wszystkie książki świata w jednym miejscu. I co więcej w super cenach.

Koszyk ( pusty )

Kup za 299 zł i
zyskaj darmową dostawę.

Nacházíte se: