Regulamin

Regulamin firmy Libristo Media s.r.o. z siedzibą w Sychrov 55, 755 01 Vsetín, numer identyfikacyjny: 04448367, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Ostrawie, oddział C, wstawka 63649, w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.libristo.pl.

1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem") spółki handlowej Libristo Media s.r.o., z siedzibą w Sychrov 55, 755 01 Vsetín, numer identyfikacyjny: 04448367, VAT: PL5263157836, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Ostrawie, oddział C, wstawka 63649, (zwany dalej „sprzedającym") reguluje z postanowieniami art. 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej „Kodeksem Cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna lub w związku z nią (dalej „umowa kupna") zawartej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną („kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.libristo.pl (zwanej dalej „stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwany dalej „interfejsem sieci sklepu").

1.2. Regulamin nie ma zastosowania w przypadkach, w których osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towar w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Przepisy stanowiące odstępstwo od Regulaminu mogą być negocjowane w umowie kupna. Odmienne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

1.4. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Regulamin jak i umowa kupna są przygotowane w języku polskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku polskim.

1.5. Sformułowanie Regulaminu sprzedawca może dopełniać lub zmieniać. Niniejszy przepis nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie poprzedniej wersji Regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego wykonanej na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Za pomocą swojego konta użytkownika (zwanego dalej „konto użytkownika") kupujący może zamawiać towary. Kupujący może również przeprowadzić zamawianie towarów bez rejestracji, bezpośrednio ze strony internetowej.

2.2. Przy rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych. Przy jakichkolwiek zmianach kupujący jest zobowiązany do zmiany i aktualizowania swoich danych osobowych podanych w koncie użytkownika.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany zachować milczenie odnośnie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza gdy kupujący nie używa swojego konta użytownika w przeciągu 3 lat lub gdy kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (w tym Regulamin).

2.6. Kupujący oświadcza, iż jest świadomy, że konto użytkownika nie musi być stale dostępne, zwłaszcza podczas konserwacji sprzętu i systemu sprzedawcy, wykonywanej przez osoby trzecie.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Wszystkie prezentowane towary umieszczone na stronie internetowej sklepu mają charakter informacyjny, sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary. Postanowienia art.1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie będą zastosowane.

3.2. Internetowy interfejs sklepu zawiera informacje o towarach, w tym informacje o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach ich zwrotu, w przypadku gdy te towary nie mogą być zwrócone zwykłą drogą pocztową. W cenę towarów jest wliczony podatek od wartości dodanej a także wszystkie związane z tym opłaty. Ceny produktów zostają ważne tak długo, jak długo zostają wyświetlane na stronie internetowej. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie negocjowane warunki.

3.3. Strona internetowa sklepu zawiera informacje odnośnie kosztów pakowania i dostarczania towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów, zamieszczone na stronie internetowej sklepu ważne są tylko wtedy gdy dotyczy to dostarczania towarów na terenie Polski.

3.4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje przede wszystkim o:

3.5. Przed wysłaniem zamówienia przez sprzedającego, kupujący ma prawo kontrolować i zmieniać dane, które kupujący umieścił w zamówieniu, w odniesieniu do możliwości korygowania i wykrywania błędów przez kupującego, które wystąpiły podczas wprowadzania danych do zamówienia. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzić a złożyć zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie potwierdzenia pocztą elektorniczną na adres e-mail kupującego podany na koncie użytkownika lub umieszczony w zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym kupującego").

3.6. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty transportu).

3.7. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje poprzez dostarczenie dowodu zakupu (akceptacji), który jest wysyłany przez sprzedajacego do kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.8. Kupujący zgadza się na korzystanie ze środków komunikacji podczas zawierania umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego używającego środków komunikacji na odległość (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Kupujący może zapłacić sprzedającemu daną cenę za towar a także uregulować wszystkie koszta związane z dostawą towarów w następujący sposób:

4.2. Wraz z ceną zakupu, kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę związaną z kosztami za pakowanie a dostarczenie towarów, według uzgodnionej stawki.

4.3. Sprzedający nie prosi kupującego o zaliczkę lub podobną inną płatność. Nie ma to wpływu na postanowienia artykułu 4.6. Regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty kosztów zakupu towarów z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem koszt zakupu jest regulowany przy odbiorze. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych, obowiązek zapłaty ceny zakupu jest spełniony, gdy na koncie sprzedającego zostanie zaksięgowana odpowiednia kwota.

4.6. Sprzedawca jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy ze strony kupującego nie zostanie potwierdzona zapłata (art. 3.6.), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienie 2119(1) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

4.7. Wszystkie rabaty na wybrane towary, dostarczane przez sprzedającego kupującemu, nie mogą się łączyć.

4.8. Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi fakturę VAT - fakturę dla kupującego dotyczącą płatności dokonanych w ramach umowy kupna. Sprzedający Libristo Media s.r.o. jest płatnikiem podatku VAT. Faktura VAT jest wystawiana kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i wysyłana w paczce wraz z towarem lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez kupującego.

4.9. Strony uzgadniają, że faktury korygujące wystawione przez sprzedawcę każdorazowo rodzą po stronie nabywcy obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury korygującej, jeżeli nabywca nie zgłosi zastrzeżeń do faktury korygującej do 24 godzin po wysłaniu przez sprzedawcę korekty na podany w zamówieniu adres e-mail nabywcy.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący jest świadomy, iż zgodnie z postanowieniami art.1837 Kodeksu Cywilnego, nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna, między innymi na dostawę towarów, która została dostosowana do życzeń kupującego, od umowy kupna na dostawę towarów, który ulega szybkiemu zniszczeniu, które kupujący usunął z opakowania i ze względów higienicznych nie mogą zostać odesłane, a także z umowy kupna na dostarczenie nagrania dźwiękowego lub obrazowego lub programu komputerowego, jeżeli naruszył ich oryginalne opakowanie.

5.2. Jeżeli przypadek nie jest wymieniony w art. 5.1. Regulaminu lub w innym przypadku, gdy nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z artykułem 1829 ust.1 Kodeksu Cywilnego a to do trzydziestu (30) dni od momentu odebrania towaru, jednak w przypadku umowy kupna na kilka towarów lub kilka części, które są przedmiotem tego samego zamówienia, okres ten liczy się od dnia odebrania ostatniego towaru.

Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane sprzedającemu w terminie opisanym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna, kupujący może wykorzystać wzór formularza udostępniony przez sprzedajacego, który stanowi załącznik Regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna, kupujący może wysłać między innymi na adres siedziby firmy sprzedającego lub na adres e-mail sprzedawcy: info@libristo.pl.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami w pkt. 5.2. Regulaminu, umowa kupna anulowana jest od początku. Kupujący musi zwrócić towar sprzedawcy do czternastu(14) dni od otrzymania przez sprzedawcę odstąpienia od umowy kupna przez kupującego. Jeśli kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy kupna, ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru do sprzedającego a także w przypadku gdy towar nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna wg. postanowienia numer 5.2 regulaminu sklepu, zwrotu pieniędzy sprzedający dokona kupującemu w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży, tą samą metodą którą kupujący dokonał płatności sprzedającemu za zamówienie. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w tenże sposób lub inny na który kupujący wyraził zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów z tego tytułu. Jeżeli kupujący, odstąpił od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, do momentu w którym sprzedający otrzyma zwrócony towar lub otrzyma potwierdzenie jego wysyłki.

5.5. 5.5. Sprzedawca jest uprawniony, do potrącenia kosztów naprawy szkody, wyrządzonej towarowi, w stosunku do roszczeń kupującego, o zwrot pełnej wartości zakupu.

5.6. W przypadkach, w których kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z artykułem 1829 ust.1 Kodeksu Cywilnego, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie, dopóki kupujący nie przejmie towaru. W takim przypadku sprzedający bezwłocznie zwraca bezgotówkowo kupującemu cenę towaru na numer konta wskazany przez kupującego.

5.7. Jeśli wraz z towarem zostanie dostarczony kupującemu podarunek, umowa darowizny pomiędzy kupującym a sprzedającym zostanie zawarta tylko w przypadku gdy kupujący zobowiąże się podczas odstąpienia od umowy kupna do zwrotu otrzymanego podarunku od sprzedającego.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. W przypadku gdy sposób dostawy jest ustalony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko jak i wszystkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce podane w zamówieniu przez kupującego, kupujący jest zobowiązny ten towar odebrać.

6.3. W przypadku gdy z winy kupującego towar należy ponownie dostarczyć lub należy towar dostarczyć w inny sposób niż ustalił to kupujący podczas składania zamówienia, ponosi on wszelkie koszty dotyczące ponownej dostawy lub jej zmiany.

6.4. Podczas odbierania towaru od dostawcy kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania towaru, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, jest zobowiązany bezzwłocznie oznajmić to dostawcy. W przypadku uszkodzenia opakowania towaru, wskazującego na nieuprawnione dostanie się do produktu, kupujący nie musi takiego towaru odbierać. Nie wpływa to na prawa kupującego wynikające z odpowiedzialoności za wady towaru a dalsze prawa kupującego wypływających z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie transportu towarów, mogą się zmienić przez specjalne warunki dostawy towarów sprzedajacego w momencie gdy sprzedający takie wystawi.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO WYWIĄZANIA SIĘ Z UMOWY

7.1. Prawa i obowiązki kontrahentów odnośnie nieprawidłowego wywiązywania się z umowy regulują ogólnie obowiązujące przepisy prawne( w szczególności przepisy sekcji od 1914 do 1925, sekcje od 2099 do 2117 i 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego i ustawa nr 634/1992 Coll., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami),

7.2. Sprzedający zaręcza kupującemu, że towar nie posiada żadnych wad. W szczególności sprzedający zaręcza kupującemu, że w czasie przejęcia towarów przez nabywcę:

7.3. Jeżeli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od dostawy, towar uważa się za wadliwy, już w momencie odbioru kupującym. Nabywca, jest w tym przypadku uprawniony do skorzystania z prawa dotyczącego wady, która pojawiła się u przedmiotu w terminie do dwudziestu czterech miesięcy od dostawy.

7.4. Sprzedający w przypadku sprzedaży towaru z wadą, ma obowiązek do naprawy lub wymiany towaru w takim stopniu jaki stanowi producent towaru. W takim przypadku Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa dotyczącego wady towaru konsumpcyjnego, w ciągu 24 miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli na sprzedanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamacji, zgodnie z innymi przepisami prawnymi, jest wskazany okres, w którym towar może być używany, zastosowanie mają postanowienia dotyczące gwarancji jakości. Gwarancją jakości, Sprzedawca zobowiązuje się do zagwarantowania, że towar będzie się nadawać do normalnego użytkowania przez określony czas lub że zachowają się jego normalne właściwości w tym czasie. Jeżeli Kupujący , słusznie złoży reklamację Sprzedającemu wady towaru, okres gwarancji oraz wady towaru nie biegną przez czas, w którym Kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.

7.5. Przepisy, o których mowa w art. 7.4. regulaminu, nie dotyczą towarów wadliwych, sprzedawanych po niższej cenie, która została uzgodniona przed zakupem i dotyczy zużycia towaru spowodowanego ich bieżnym użytkowaniem, a ich wada odpowiada bieżnemu używaniu lub zużyciu, którą towar miał przy odbiorze kupującym lub jest odpowiednio opisane na stronie internetowej. Kupującego nie będzie obowiązywała reklamacja z wady towaru, w przypadku kiedy wiedział o uszkodzeniu przed odebraniem towaru lub uszkodzenia sam dokonał swoim użytkowaniem.

7.6. Prawa z odpowiedzialności za wady towaru wykonuje Sprzedawca. Jeżeli jednak, zaświadczenie wydane Sprzedawcy, dotyczące zakresu uprawnień wynikających z odpowiedzialności za wady (w rozumieniu art. 2166 Kodeksu cywilnego) oznacza inną osobę do naprawy, która jest w miejscu Sprzedającego lub w miejscu dostępnym bliżej dla Kupującego. Z wyjątkiem przypadków, gdy do naprawy towaru jest wytypowana inna osoba, jak wyżej zostało to zapisane, Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym innym oddziale, w którym możliwa jest akceptacja reklamacji w odniesieniu do sprzedawanego asortymentu lub prowadzonych usług, także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania Kupującemu pisemnego potwierdzenia, co do obowiązków jakie Sprzedający posiada odnoście reklamowanego towaru oraz sposobu rozpatrzenia reklamacji jaki Kupujący zażądał, w tym potwierdzenia naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie jej odrzucenia. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych przez Sprzedawcę do naprawy.

7.7. Kupujący ma prawo do składania reklamacji z tytułu wadliwego towaru osobiście pod adresem Sychrov 55,755 01 Vsetin, telefonicznie pod numerem (32)4449366 lub pocztą elektroniczną na adres info@libristo.pl.

7.8. Kupujący poinformuje Sprzedającego, jaki sposób rozpatrzenia reklamacji wybrał w momencie zgłoszenia wady lub bez jakiegokolwiek opóźnienia w trakcie składania reklamacji. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący poprosił o naprawę wady, która okaże się nieusuwalna.

7.9. Jeżeli zakupione towary, nie posiadają właściwości ustanowionych w pkt. 7.2. naszego regulaminu,  Kupujący może wymagać dostarczenia nowego towaru bez wad, tylko w przypadku, że jest to uzasadnione ze względu na charakter wady, jeśli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może wymagać wymiany tej części lub jeżeli nie jest to możliwe, ma prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli jednak, jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma prawo do wymiany towaru na nowy lub wymiany jego części, także w przypadku kiedy wada została naprawiona, ale Kupujący nie może korzystać w pełni z zakupionego towaru. W tym przypadku ma Kupujący prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący podejmie decyzję o nie odstąpieniu od umowy oraz nie skorzysta z prawa do wysyłki nowego towaru, może poprosić Sprzedającego o zaproponowanie zniżki na zakupiony towar. Kupujący ma prawo do zniżki i w przypadku, że sprzedający nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części na nową lub go naprawić, do zniżki Kupujący ma prawo także w przypadku, jeżeli sprzedającemu nie uda się naprawić towaru we wskazanym terminie lub jeżeli naprawa towaru spowoduje znaczne problemy dla Kupującego.

7.10. Każdemu, komu przysługuje prawo zgodnie z § 1923 kodeksu cywilnego, należy się mu zwrot poniesionych kosztów w związku z wykonaniem tego prawa.
Jeżeli jednak roszczenie o odszkodowanie, nie zostanie złożone w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należy wadę towaru przedstawić sprzedającemu, sąd prawo do odszkodowania nie przyzna, jeżeli sprzedający przedstawi, prawo do wymiany towaru nie zostało zastosowane w czas.

7.11. Inne prawa i obowiązki stron związanych z odpowiedzialnością sprzedającego za wady, mogą być regulowane przez regulamin reklamacji.

8. DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ZAWIERAJĄCYH UMOWĘ

8.1. Kupujący nabywa prawo do własności towarów w momencie zapłaty pełnej ceny zakupu towarów.

8.2. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu art. 1826 (pkt.1 sekcja e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Reklamacje konsumenckie są dostarczane na adres sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@libristo.pl. Informacje odnośnie rozpatrzenia reklamacji kupującego zostaną wysłane na jego elektroniczny adres e-mail.

8.4. Pozasądowym roztrzyganiem sporów konsumenckich na podstawie umowy kupna zajmuje się Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adres strony internetowej: https://adr.coi.cz/cs. Internetowa platforma do rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Czeskiej Republiki, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 w sprawie roztrzygania sporów konsumenckich za pomocą systemu internetowego oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza odpowiednie Biuro ds. Pozwoleń na Handel, w zakresie swoich kompetencji. Nadzór danych osobowych wykonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi między innymi nadzór odnośnie przestrzegania ustawy nr 634/1992, Coll. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący, tym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 pkt.2 kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna, w celu negocjacji tej umowy i wypełnienia obowiązków publicznych sprzedającego, spoczywa na sprzedawcy za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE DANYCH BIZNESOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę w myśl postanowień § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. , o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego pod adresem elektronicznym lub pod numerem telefonu Kupującego. Obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia GDPR dotyczącego przetwarzania danych osobowych kupującego w celu wysyłania informacji handlowych jest spełniane przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

10.2. Kupujący zgadza się przetrzymywać tzw. pliki cookies na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez umieszczania tak zwanych plików cookies na komputerze nabywcy, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

11. DORĘCZANIE

11.1. Kupującemu na jego adres elektroniczny może zostać doręczone zawiadomienie.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli stosunek pomiędzy stronami oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo na podstawie wcześniejszego punktu Regulaminu, nabywca będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewnia mu na mocy przepisów porządku prawnego, od którego nie może zostać zawarty, a który w przeciwnym razie miałby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa na podstawie art. 6 ust. 1 (WE) nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulminu jest nieważne lub nieskuteczne albo takim się stanie, na miejsce nieważnyh klauzuli wprowadzi się przepis, którego znaczenie jest najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.

12.3. Umowa kupna Regulaminu jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

Wzór formularza na odstąpienie od umowy kupna dołączony jest do Regulaminu w postaci załącznika.

Vsetín dnia 1.7.2019

Dane kontaktowe sprzedającego:

Szczegółowe informacje w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub reklamacji:

Przewodnik zakupów


250 000
zadowolonych klientów

Od roku 2008 obsłużyliśmy wielu miłośników książek, ale dla nas każdy był tym wyjątkowym.


Paczkomaty 8,99 ZŁ 14001 miejsc odbioru

Copyright ©2008-21 libristo.pl Wszelkie prawa zastrzeżonePrywatnieMapa strony


Konto: Logowanie
Jak zawsze, jesteśmy tutaj. Obsługa klienta oraz dostawa paczek bez ograniczeń.

Koszyk ( pusty )

Kup za 299 zł i
zyskaj darmową dostawę.

Twoja lokalizacja: