Regulamin

Niniejszy regulamin zakupów sklepu internetowego www.libristo.pl określa wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe na skutek zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy kupna-sprzedaży. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronie internetowej sklepu Sprzedającego. Składając zamówienie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu i w pełni je akceptuje.

1. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.libristo.pl (zwanym dalej „Sprzedającym") jest Libristo Media s.r.o. z siedzibą przy ulicy Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Czechy, numer identyfikacyjny: 04448367, VAT: PL5263157836, wpisany do Rejestru Działalności Gospodarczej. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT w Polsce. Ceny produktów podane na stronie www.libristo.pl zawierają podatek VAT. Regulamin sklepu www.libristo.pl (zwany dalej „Regulaminem") został przygotowany zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dziennika Ustaw Republiki Czeskiej (zwanego dalej „Kodeksem cywilnym") i określa obustronne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „Umową") zawartej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego należącego do Sprzedającego (zwanego dalej „Sklepem").

Warunki Regulaminu nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy osoba, która ma zamiar dokonać zakupu, jest osobą prawną lub zamawia produkty w ramach własnej działalności gospodarczej bądź prywatnej praktyki.

Warunki stanowiące odstępstwo od warunków zawartych w Regulaminie mogą być negocjowane indywidualnie przed zawarciem umowy. Wynegocjowane odstępstwa od umowy mają pierwszeństwo przed jej pierwotnymi warunkami.

Ustanowienie warunków jest integralną częścią umowy. Zarówno umowa, jak i Regulamin zostały sporządzone w języku polskim.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2. Konto Klienta

Po zarejestrowaniu się na stronie Sprzedawcy Kupujący uzyskuje dostęp do Konta Klienta (zwanego dalej „Kontem"). Po zalogowaniu się na konto Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie. Kupujący może zamówić produkt również nie dokonując rejestracji, bezpośrednio na stronie internetowej sklepu. W takim przypadku rejestracja odbywa się automatycznie na podstawie pierwszego zamówienia.

Przy rejestracji i zamawianiu towarów na stronie internetowej sklepu Kupujący zobowiązany jest do podania danych pełnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym. Kupujący jest zobligowany do aktualizacji danych używanych do logowania się na konto każdorazowo po ich zmianie. Dane podane przez Kupującego przy rejestracji i przy zamawianiu produktów przez Sprzedającego uważane są za zgodne ze stanem rzeczywistym.

Dostęp do konta zabezpieczony jest adresem e-mail i hasłem lub numerem zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności odnośnie informacji potrzebnych do uzyskania dostępu do konta.

Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim danych dostępowych do swojego konta.

Sprzedający ma prawo do anulowania konta Kupującego, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta z konta od ponad trzech lat lub nie przestrzega zobowiązań wynikających z umowy (w tym również z Regulaminu).

Kupujący potwierdza, iż przyjmuje do wiadomości, że konto nie musi być stale dostępne, w szczególności w czasie niezbędnych prac konserwacyjnych sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnych prac konserwacyjnych sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. Umowa kupna-sprzedaży

Wszystkie prezentacje produktów przedstawione na stronie sklepu Sprzedającego służą wyłącznie celom prezentacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie znajduje w tym przypadku zastosowania.

Strona internetowa sklepu zawiera informacje o oferowanych produktach, w tym również o cenach poszczególnych produktów. Ceny produktów:

Przepis ten nie odbiera stronom możliwości indywidualnego negocjowania warunków zawieranej umowy.

Strona internetowa sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostawy zamówień. Informacje dotyczące kosztów pakowania i i dostawy umieszczone na stronie internetowej dotyczą wyłącznie zamówień dostarczanych na terenie Polski.

Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu Sprzedającego. Formularz zamówienia zawiera szczegółowe informacje o zamówionych produktach, metodach płatności, cenach zakupu, sposobie dostawy i kosztach związanych z wysyłką zakupionych produktów (zwanymi dalej „Zamówieniem").

Przed wysłaniem zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia i skorygowania wszystkich wprowadzonych do niego danych. Sprzedający weryfikuje dane podane przez Kupującego i w razie potrzeby je modyfikuje. Kupujący wysyła zamówienie klikając „Wyślij zamówienie”. Dane podane przez Kupującego w zamówieniu, przez Sprzedawcę uznawane są za zgodne ze stanem rzeczywistym. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z adresu e-mail Kupującego (zwanego dalej „Adresem e-mail") podanego przez Kupującego na koncie lub w zamówieniu.

W zależności od rodzaju zamówienia (ilości zamówionych produktów, ceny zakupu, przewidywanych kosztów pakowania i dostawy) Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym w celu otrzymania dodatkowego potwierdzenia zamówienia (np. pisemnego lub telefonicznicznego).

Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje w chwili, gdy Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia (akceptację), wysyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego.

Kupujący zgadza się na zawarcie umowy na odległość. Koszty powstałe po stronie Kupującego w wyniku zawarcia umowy na odległość (dostęp do internetu, telefon) pokrywane są przez Kupującego, przy czym stawki cenowe nie różnią się od standardowych.

4. Ceny produktów i warunki płatności

Zgodnie z umową Kupujący płacąc za zamówienie, jak rówieniż regulując inne koszty związane z realizacją zamówienia, ma do dyspozcji następujące formy płatności:

Kupujący jest świadomy, iż do ceny produktu doliczane są koszty związane z pakowaniem i dostawą produktów w uprzednio ustalonej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wymienione koszty dalej zwane są kosztami związanymi z dostawą produktu.

Sprzedający nie wymaga od Kupującego kaucji ani innych podobnych płatności. W żaden sposób postanowienie to nie wpływa na warunek określony w punkcie 4. Regulaminu odnoszący się do płatności z góry za zakupione produkty.

W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem, Kupujący płaci za zakupiony produkt w chwili jego odbioru. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zaobowiązany jest do uregulowania należności w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Płatność bezgotówkową uznaje się za dokonaną w momencie zaksięgowania należnej kwoty na koncie Sprzedawcy.

Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeżeli Kupujący nie zastosował się do prośby o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (pkt. 3), żądać od Kupujacego zapłaty pełnej ceny produktu przed wysłaniem produktu. Postanowienia § 2.119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

Rabaty oferowane Kupującemu przez Sprzedawcę nie łączą się.

5. Odstąpienie od umowy

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego nie może odstąpić od umowy dotyczącej między innymi dostawy:

Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w punkcie 5. lub innych przypadkach, gdy Kupujący nie może odstąpić od umowy, Kupujący ma prawo zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania produktu. Jeżeli umowa obejmuje kilka rodzajów produktów lub elementów, okres ten biegnie od dnia doręczenia ostatniego z nich. Odstąpienie od umowy musi być dostarczone do Sprzedającego w terminie określonym powyżej. Aby odstąpić od umowy, Kupujący może skorzystać z formularza udostępnionego przez Sprzedającego na stronie internetowej jego sklepu. Odstąpienie od umowy Kupujący może wysłać m.in. pocztą na adres siedziby Sprzedającego lub na jego adres e-mail info@libristo.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnego z treścią punktu 5. Regulaminu, Umowa zostaje natychmiast anulowana. Dostarczone produkty muszą być zwrócone Sprzedającemu w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał dokument potwierdzający odstąpienie od umowy. Jeżeli Kupujący odstępuje od umowy, ponosi on koszty odesłania zakupionych produktów do Sprzedającego, także w przypadku, gdy produkty ze względu na na ich rodzaj nie mogą zostać zwrócone pocztą tradycyjną.

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnego z treścią punktu 5. Regulaminu Sprzedający zwraca pieniądze otrzymane od Kupującego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy w ten sam sposób, w jaki otrzymał je od Kupującego. Sprzedający może dokonać zwrotu należnej kwoty już przy odbiorze zwracanych produktów lub w inny sposób zaakceptowany przez Kupującego i wykluczający ponoszenie przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Kupujący odstępuje od umowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy przed otrzymaniem zwracanych produktów lub przed otrzymaniem dowodu potwierdzającego, iż Kupujący zwracane produkty wysłał.

Jeżeli zwracane produkty są uszkodzone, zwracana kwota będzie odpowiednio zmniejszona.

Do momentu dostarczenia produktu do Kupującego, Sprzedający w każdej chwili może odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedający zwróci pieniądze bez zbędnej zwłoki na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

Jeżeli Kupujący wraz z zakupionymi produktami otrzymał prezent, umowa darowizny zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym stanowi, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży umowa darowizny wygasa, a Kupujący wraz z zakupionymi produktami musi zwrócić otrzymany prezent.

6. Wysyłka i dostawa

W przypadku, gdy forma dostawy została wybrana na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z wybraną formą dostawy.

Jeżeli Sprzedający w ramach umowy jest zobowiązany do dostarczenia produktu do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący zobligowany jest do odbioru dostarczanego produktu.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego Sprzedający zmuszony jest Kupującemu produkt dostarczyć powtórnie lub sposobem innym niż określony w zamówieniu, koszty związane z powtórną dostawą lub ze zmianą formy dostawy ponosi Kupujący.

Przy odbiorze produktu od przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić stan opakowania i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie powiadomić o nich przewoźnika. Kupujący ma również prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, która wbrew zawartej umowie, jest niekompletna lub uszkodzona.

7. Odpowiedzialność za produkty wadliwe

Prawa i obowiązki stron w zakresie nienależytego wykonania są regulowane przez odpowiednie przepisy (w tym § 1914/25, § 2099-2117 i § 2161-2174 kodeksu cywilnego).

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Sprzedający gwarantuje, że w momencie dostarczenia produktu do Kupującego:

Postanowień punktu 7. Regulaminu nie stosuje się w odniesieniu do produktów sprzedanych Kupującemu po niższej cenie wynikającej z wad spowodowanych standardowym zużyciem.

W przypadku pojawienia się wady w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia produktu uznaje się, że produkt był wadliwy w chwili otrzymania.

Reklamacje wynikające z odpowiedzialności Sprzedającego za wadliwe produkty Kupujący może kierować na adres siedziby Sprzedajacego. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedający otrzymał od Kupującego reklamowany produkt.

Pozostałe prawa i obowiązki stron wynikające z odpowiedzialności za wadliwy produkt regulują postanowienia określone przez Sprzedającego w procedurze składania reklamacji.

8. Inne prawa i obowiązki stron

Kupujący nabywa prawo własności do produktu z chwilą zapłacenia za ten produkt pełnej kwoty.

Sprzedający nie jest z Kupującym związany żadnym kodeksem postępowania w myśl § 1826 ust.1 pkt. e) kodeksu cywilnego.

Pozasądowe reklamacje roztrzygane są przez Sprzedającego za pośrednictwem adresu e-mail info@libristo.pl. Sprzedający informuje Kupującego o podjętej decyzji, wysyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego.

Sprzedający ma prawo do sprzedaży produktów na podstawie przyznanej mu licencji handlowej. Nadzór i kontrolę nad działalnością gospodarczą sprawuje organ właściwy. Ochrona danych osobowych jest sprawowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Inspekcja Handlowa sprawuje nadzór w określonym zakresie między innymi nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz.U., O ochronie konsumentów, z póź. zm.

Kupujący akceptuje ryzyko wynikającego ze zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Kupującego bedącego osobą fizyczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 101/2000 Dz.U., z póź. zm.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania ew. adres doręczenia zamówienia, VAT, adres e-mail oraz numer telefonu (dalej zwane „Danymi osobowymi").

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do wywiązania się z praw i obowiązków określonych w umowie, korzystania z konta, jak również w celu otrzymywania od Sprzedającego informacji marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest czynnikiem warunkującym realizację zamówienia.

Kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnych z prawdą (przy rejestracji, na koncie użytkownika, przy zamawianiu na stronie sklepu), a także do bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającegoo zmianach zachodzących w swoich danych osobowych.

Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedający nie będzie bez uprzedniej zgody kupującego przekazywał danych osobowych osobom trzecim - z wyjątkiem osób przewożących towar.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w postaci drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

Kupujący potwierdza, iż przekazane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany o tym, że ich przekazanie jest dobrowolne.

W przypadku, gdy Kupujący domniewa, iż Sprzedający lub podmiot przetwarzający dane (pkt. 9) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z prawem, może:

Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania mu takiej informacji. Sprzedający za udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych może domagać się odpowiedniej opłaty, która jednak nie przewyższa kosztów niezbędnych do udzielenia takiej informacji.

10. Wysyłanie wiadomości marketingowych i polityka cookies

Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z produktami, usługami lub sklepem internetowym Sprzedającego na adres e-mail Kupującego, a także wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego informacji marketingowych na adres e-mail Kupującego.

Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym Sprzedającego, Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie na swoim komputerze tzw. plików cookies. Po dokonaniu zakupu Kupujący ma prawo daną uprzednio zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies wycofać.

11. Korespondencja

Wszelka korespondencja zostanie wysyłana do Kupującego na adres e-mail podany na jego koncie lub wprowadzony przez niego przy składaniu zamówienia.

12. Postanowienia końcowe

Jeżeli stosunek prawny powstały w wyniku zawarcia umowy zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wtedy strony postanawiają, iż stosunek ten regulowany jest prawem czeskim. W żaden sposób nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu nie znajduje zastosowania, jest nieważne lub takim się stanie, zamiast nieważnych postanowień zastosowane zostanie postanowienie, którego sens jest najbardziej zbliżony do sensu nieważnego postanowienia. Nieważność lub niestosowność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień. Uzupełnienia i zmiany dokonywane w umowie lub Regulaminie muszą zostać sporządzone w formie pisemnej.

Umowa kupna-sprzedaży wraz z Regulaminem przechowywane są przez Sprzedającego w postaci elektronicznej i nie są dostępne.

Załącznikiem do Regulaminu są informacje oraz instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9. czerwca 2017 roku.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy i reklamacji:

Przedewodnik zakupów


Zainspiruj się

Zniżki dla uczniów, studentów i nauczycieli oraz posiadaczy kart ISIC/ITIC/IYTC.

250 000
zadowolonych klientów

Od roku 2008 obsłużyliśmy wielu miłośników książek, ale dla nas każdy był tym wyjątkowym.


Copyright ©2008-18 libristo.pl Wszelkie prawa zastrzeżoneMapa strony


Konto: Logowanie

Język:

Wyjątkowa księgarnia oferująca miliony książek w świetnych cenach.

Koszyk ( pusty )

Kup za 199 zł i
zyskaj darmową dostawę.

Twoja lokalizacja: