Regulamin / Libristo.pl

spółki Libristo Media s.r.o., Regon: 04448367, z siedzibą Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Republika Czeska, wpisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, nr wpisu 63649, którą reprezentuje Ing. Eva Kavinová, Członek Zarządu,

w sprawie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.libristo.pl.

1. DANE KONTAKTOWE I BANKOWE

1.1. Prowadzący sklep internetowy:

Libristo Media s.r.o.,
Siedziba: Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Republika Czeska
Regon: 04448367,
NIP: CZ04448367
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, Wydział C, Wpis 63649 (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „my”)
Telefon: (32) 444 93 66
E-mail: [email protected]

Konto bankowe sprzedawcy: PL 56 1050 1083 1000 0090 3073 2151 prowadzone przez bank ING BANK ŚLĄSKI S.A.


Adres zakładu:
Zbrojovácká 1593, 755 01 Vsetín, Republika Czeska


1.2. Reklamacje i zwroty towarów:

Adres, na który należy kierować reklamacje i zwroty towarów: Packeta ID 97749007, Panattoni Park Bielsko-Biała, ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała
Telefon: (32) 444 93 66
E-mail: [email protected]


2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH

2.1. Wybór prawa. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) Sprzedawcy regulują, zgodnie z § 1751 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej, Kodeks cywilny Republiki Czeskiej (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z lub na podstawie umowy sprzedaży (zwanej dalej „Umową sprzedaży”) zawartej między nami a konsumentami lub przedsiębiorcami (zwanymi dalej „Klientem” lub „Ty”) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem https://www.libristo.pl.

2.2. Element międzynarodowy. W przypadku zaistnienia elementu międzynarodowego, ustalamy, że stosunek prawny między nami będzie regulowany przez porządek prawny Republiki Czeskiej, w szczególności przez Kodeks cywilny. Jednakże taki wybór prawa, zgodnie z art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych („Rzym I”), nie może pozbawić Klienta ochrony przyznanej mu na mocy przepisów porządku prawnego państwa jego zwykłego pobytu zgodnie z art. 6 ust. 2 Rzym I.

2.3. Sklep internetowy. Sklep internetowy prowadzimy na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym https://www.libristo.pl (zwana dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „interfejsem sklepu internetowego”).

2.4. Kto jest uważany za konsumenta. Za konsumenta uważana jest każda osoba fizyczna, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawrze z nami umowę sprzedaży lub w inny sposób zgodnie z prawem dokonuje transakcji ze Sprzedawcą (zwana dalej „Konsumentem”).

2.5. Kto jest uważany za przedsiębiorcę. Za przedsiębiorcę jest uważana każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka handlowa, spółdzielnia, instytut), która prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i odpowiedzialność na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności lub w inny sposób z zamiarem regularnego prowadzenia tej działalności w celu osiągnięcia zysku (zwana dalej „działalnością gospodarczą”). Osoba ta w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą lub w inny sposób dokonuje czynności prawnych ze Sprzedawcą (zwana dalej „przedsiębiorcą”). Kierujemy się zasadą, że wobec Klienta, który poda swój numer identyfikacyjny (Regon) lub numer VAT mają zastosowanie postanowienia niniejszych OWH dotyczące przedsiębiorców.

2.6. Znajomość i akceptacja OWH. Składając zamówienie (przycisk „Kupuję i płacę”), potwierdzasz, że zapoznałaś/eś się z treścią OWH, w tym z informacjami udostępnianymi Klientom przed zawarciem umowy sprzedaży na podstawie niniejszych OWH, i wyraźnie je akceptujesz w ich ważnym i obowiązującym brzmieniu w chwili potwierdzenia.

3. INFORMACJE DLA KLIENTÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Uprawnienia Sprzedawcy i organy kontroli. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadzoruje w określonym zakresie między innymi przestrzeganie przepisów prawa o ochronie konsumentów.

3.2. Charakter ilustracyjny zdjęć towarów. Wszystkie zdjęcia i prezentacje towarów na stronie internetowej służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

3.3. Towary, cena, koszty. Towary oferowane przez nas na stronie internetowej oraz opis ich głównych właściwości jest dostępny przy poszczególnych towarach. Ceny towarów są podane wraz z podatkiem VAT, włącznie z opłatami ustawowymi, bez kosztów wysyłki. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za usługi telekomunikacyjne (np. jeśli zadzwonisz do nas pod nasz numer telefonu, zapłacisz tylko normalną stawkę za połączenie telefoniczne).

3.4. Metody płatności. Konkretne warunki dotyczące metod płatności i możliwości wysyłki są opisane bardziej szczegółowo w trakcie składania zamówienia – w sekcji „Wysyłka i płatność”. Można je również znaleźć w sekcji Metody płatności na naszej stronie internetowej. Towary zostaną dostarczone za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Ciebie z oferowanych przez nas opcji lub możesz wybrać odbiór osobisty z oferowanych przez nas opcji.

3.5. Charakter wiążący zamówienia. Składając zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” w naszym sklepie internetowym, Klient tworzy wiążące zamówienie, które zobowiązuje go do zapłaty. Klient ma możliwość sprawdzenia i poprawienia lub zmiany swojego zamówienia przed jego złożeniem, co opisano bardziej szczegółowo w punkcie 6 niniejszych OWH.

3.6. Prawa Klienta wynikające z tytułu wadliwego wykonania. Prawa Klienta z tytułu wadliwego wykonania, ewentualnie wynikające z gwarancji, oraz warunki ich zastosowania zostały opisane w części 11 niniejszych OWH lub w dokumencie Regulamin reklamacyjny.


4. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Klientowi będącym konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn (chyba że ustalono inaczej) w terminie do 30 dni, który rozpoczyna bieg najpóźniej:

4.1.1. w przypadku umowy sprzedaży – od dnia odbioru towarów; lub
4.1.2. w przypadku umowy sprzedaży z dostawą w kilku sztukach/częściach – od daty odbioru ostatniej dostawy towarów; lub 4.1.3. w przypadku umowy sprzedaży, której przedmiotem są regularnie powtarzające się dostawy towarów - od daty odbioru pierwszej dostawy towarów;

z tym, że konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży także przed upływem czasu ustalonego w art. 4.1.1 do 4.1.3, powiadamiając nas o zamiarze odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez wypełnienie i wysłanie formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży (najlepiej wraz ze zwracanym towarem) lub informując nas za pośrednictwem wiadomości e-mail [email protected].

4.2. Kiedy nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od następujących umów:

4.2.1. dostawy towarów, które zostały dostosowane i/lub stworzone na życzenie Klienta lub dla niego;
4.2.2. dostawy towarów, których cena jest uzależniona od wahań na rynkach finansowych, na które nie mamy wpływu, a które mogą wystąpić w trakcie okresu odstąpienia od umowy sprzedaży;
4.2.3. dostawy towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;
4.2.4. dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które Klient wyjął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, dotyczy to również nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz programów komputerowych, jeżeli Klient uszkodził ich oryginalne opakowanie;
4.2.5. wysyłki, w określonym terminie lub w trakcie określonego czasu;
4.2.6. dostawy treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na materialnym nośniku i zostały dostarczone za Twoją uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

4.3. Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeśli konsument odstąpi od umowy sprzedaży, jest zobowiązany odesłać nam towary nabyte na podstawie umowy sprzedaży, od której odstąpił, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Klient jest zobowiązany odesłać lub zwrócić towar kompletny, tzn. zawierający wszystkie dostarczone akcesoria, całą dokumentację, czysty, nieuszkodzony i najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w takim stanie i o takiej wartości, w jakiej go odebrał.

4.4. Adres do zwrotu towarów. Towar należy odesłać na adres: Packeta ID 97749007, Panattoni Park Bielsko-Biała, ul. Księdza Józefa Londzina 106, 43-382 Bielsko-Biała, Polska. Nie umożliwiamy odbioru osobistego towarów. Koszty zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient.

4.5. Obniżenie wartości towarów. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości zwracanego towaru lub zwracanych towarów, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i właściwościami towarów. W przypadku zwrotu uszkodzonych lub niekompletnych towarów nasze roszczenie o odszkodowanie zostanie potrącone z ceny sprzedaży, której zwrotu się domagasz. Aby określić stopień uszkodzenia, utratę wartości towarów i ustalić odpowiednią obniżoną wartość zawsze oceniamy konkretny przypadek. Poinformujemy Cię o tych krokach na podany adres poczty elektronicznej (e-mailem) lub telefonicznie.

4.6. Zwrot ceny sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w okresie odstąpienia od umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrotu Klientowi wszystkich pieniędzy, w tym kosztów wysyłki towarów w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu przez nas rodzajowi wysyłki, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku płatności kartą cena sprzedaży jest zwracana na tę kartę. Prosimy przyjąć do wiadomości, że jesteśmy uprawnieni do zwrotu pieniędzy dopiero po otrzymaniu od Ciebie zwróconych towarów.

4.7. Skargi. Pozasądowe rozstrzyganie skarg Klientów załatwiamy za pośrednictwem e-maila [email protected] i pod numerem telefonu (32) 444 93 66.

4.8. Pozasądowe rozstrzyganie sporów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel.: +48225560332, e-mail: [email protected], jest organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży po bezskutecznym rozstrzygnięciu sporu między nami a Tobą. Internetowa platforma rozstrzyganie sporów znajdująca się pod adresem http://www.polubowne.uokik.gov.pl/ może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a Klientem z tytułu umowy sprzedaży.

4.9. Inspekcja. Spory między konsumentami a sprzedawcami mogą być również rozstrzygane przez Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, których dane kontaktowe można znaleźć pod tym linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

4.10. Europejskie Centrum Konsumenckie. Europejskie Centrum Konsumenckie, z siedzibą: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, strona internetowa: www.konsument.gov.pl, to punkt kontaktowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku o rozstrzyganiu sporów konsumenckich on-line.

4.11. Nieprawdziwe lub niekompletne opinie. Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania opinii Klientów, które są nieprawdziwe, zawierają wulgarne słowa i/lub nie są związane z zakupionym towarem.

4.12. Pouczenia związane z treściami cyfrowymi. Informujemy konsumentów, że nie zapewniamy aktualizacji zakupionych treści cyfrowych.

 

5. KONTO UŻYTKOWNIKA I INNE WARUNKI KONIECZNE DO PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

5.1. Rejestracja. Na podstawie rejestracji Klienta za pośrednictwem e-maila i wybranego bezpiecznego hasła, dokonanej na stronie internetowej sklepu, Klient uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz że zaznajomił się z zasadami przetwarzania danych osobowych.

5.2. Funkcje konta użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika („Moje konto”) Klient może zamawiać towary, śledzić stan swojego konta punktowego, śledzić stan realizacji zamówień itp. („Konto użytkownika”).

5.3. Obowiązek podawania prawdziwych i poprawnych informacji. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz zamawiania towarów Klient jest zobowiązany do podania wszystkich danych poprawnie i zgodnie z prawdą. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez Klienta w koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towarów są uznawane przez Sprzedawcę za poprawne.

5.4. Zablokowanie konta użytkownika. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i silnym hasłem. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności wszystkich informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika. Klient nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta użytkownika. Konto użytkownika po pięciu (5) nieudanych próbach logowania możemy zablokować. Czynimy to ze względów bezpieczeństwa, w szczególności po to, by zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z konta użytkownika Klienta. Jeżeli Twoje konto użytkownika jest zablokowane, prosimy skontaktować się z nami pod adresem e-mail [email protected].

5.5. Możliwość usunięcia konta użytkownika, gdy nie jest ono używane. Możemy usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Klient nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub w przypadku, gdy Klient naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy sprzedaży, w brzmieniu niniejszych OWH.

5.6. Niezbędna konserwacja. Klient przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w przypadku niezbędnej konserwacji.

6. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

6.1. Ceny towarów. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza naszej możliwości do zawierania umów sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

6.2. Koszty pakowania i wysyłki. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Wysokość kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów zależy przede wszystkim od wybranego przewoźnika oraz miejsca, do którego towar zostanie dostarczony (np. Republika Czeska, Słowacja, Polska itp.).

6.3. Proces zamówienia. Aby zamówić towar, Klient wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu (wkłada towar „do koszyka”, wybiera metodę zapłaty ceny zakupu towaru, podaje adres dostawy i inne niezbędne dane kontaktowe, wybiera wymagany sposób dostawy zamówionego towaru oraz uzyskuje informacje o kosztach związanych z dostawą towaru). W przypadku towarów oznaczonych jako „w magazynie”, jest to wiążące zamówienie towarów z obowiązkiem zapłaty (zwane dalej „zamówieniem”). Składając zamówienie Klient potwierdza, że akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i przeczytał naszą Politykę przetwarzania danych osobowych.

6.4. Proces wysyłania zamówienia. Przed dokończeniem zamówienia Klient ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia, w tym odnośnie możliwości stwierdzenia i skorygowania błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia przez Klienta. Wysłanie zamówienia następuje po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, a proces składania zamówienia zostaje tym samym zakończony. Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Jeżeli w trakcie przetwarzania zamówienia zostanie stwierdzone, że użyto ewidentnie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, możemy odmówić realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody spowodowane celowo podanymi fałszywymi lub błędnymi informacjami.

6.5. Właściwości towarów. Klient jest zobowiązany przed dokończeniem zamówienia do zapoznania się z właściwościami, rodzajem i zalecanym sposobem użytkowania towarów. Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z tymi informacjami i rozumie ich treść.

6.6. Dodatkowe potwierdzenie zamówienia. Sprzedawca ma prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny sprzedaży, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić Klienta o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład na piśmie lub telefonicznie), a także ma prawo zwrócić się do Klienta o doprecyzowanie prawidłowości danego towaru.

6.7. Moment zawarcia umowy sprzedaży i potwierdzenia zamówienia. Klient, który dokończy zamówienie, otrzyma od nas automatyczne potwierdzenie doręczenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu lub w innym naszym formularzu (zwany dalej „adresem elektronicznym Klienta”). Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, o czym Klient zostaje poinformowany za pośrednictwem potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

6.8. Zamówienie telefoniczne. Klient może złożyć swoje zamówienie także telefonicznie. Klient, który dokończy zamówienie w taki sposób, otrzyma od nas potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające łączną cenę za towar oraz koszty związane z pakowaniem i dostawą wybranych przez Klienta towarów, na adres e-mailowy podany podczas rozmowy telefonicznej, wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, Regulaminem reklamacyjnym, Polityką przetwarzania danych osobowych oraz formularzem odstąpienia od umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą doręczenia potwierdzenia otrzymania zamówienia na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu.

6.9. Obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. Zawierając umowę sprzedaży, zobowiązujemy się przekazać Ci zakupiony towar i umożliwić nabycie prawa własności do niego, a Ty zobowiązujesz się towar odebrać i zapłacić nam cenę towaru.

6.10. Kopia OWH i formularze odstąpienia od umowy sprzedaży. Klient otrzyma kopię zawartej umowy sprzedaży na adres elektroniczny Klienta, zgodnie z obowiązującym brzmieniem OWH. Klient otrzyma również formularz odstąpienia od umowy sprzedaży.

6.11. Środki komunikacji na odległość. Klient wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez Klienta podczas korzystania ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Klient i nie różnią się one od stawki podstawowej.

7. CENA TOWARU I METODY PŁATNOŚCI

7.1. Cena. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają ewentualny podatek VAT.

7.2. Metoda płatności. Cenę towarów oraz ewentualne koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową sprzedaży możesz nam uiścić:

A. przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy podany w zamówieniu,
B. kartą płatniczą,
C. w gotówce w przypadku płatności za pobraniem lub podczas odbioru osobistego,
D. za pośrednictwem portfela elektronicznego (Apple Pay, Google Pay, PayPal), E. fakturą, jeżeli Kupującym jest szkoła, przedszkole lub instytucja państwowa i w adnotacji wpisze on „Płatność fakturą”.
Klient wybiera metodę płatności za towary w trakcie procesu składania zamówienia. Więcej informacji na temat poszczególnych metod płatności można znaleźć także w sekcji „Metody płatności na stronie internetowej.

7.3. Cena za dostawę towarów. Wraz z ceną sprzedaży Klient jest zobowiązany do uiszczenia nam ewentualnych kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości, a także dopłaty za wybraną metodę płatności. O ile wyraźnie nie podano inaczej, cena sprzedaży obejmuje również koszty związane z dostawą towarów. Przed wiążącym dokończeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o ostatecznej cenie, która obejmuje koszt pakowania i wysyłki.

7.4. Ewidencja utargów. Zgodnie z Ustawą o ewidencji utargów Sprzedawca ma obowiązek wystawić Klientowi paragon. Jednocześnie jest on zobowiązany do zaewidencjonowania otrzymanego utargu u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

7.5. Zaliczka na poczet ceny towaru. Możemy zażądać od Klienta wpłacenia zaliczki lub innej podobnej płatności.

7.6. Zniżki od ceny towarów. Ewentualne zniżki od ceny towarów, których udzielamy Klientom, nie można łączyć ze sobą. Wyjątkiem są przypadki, w których możliwe jest łączenie już przecenionych towarów z kuponem rabatowym dla nowego Klienta, ewentualnie ze zniżką ISIC, ITIC, IYIC i ALIVE. Zniżka dla kart ISIC, ITIC, IYIC i ALIVE wynosi 5% i nie obejmuje towarów objętych już znacznymi zniżkami oraz części asortymentu książek językowych. Towary, których dotyczy rabat, można rozpoznać po sloganie „Rabat ISIC” podanym na karcie towaru w części „Parametry książki”.

7.7. Nierealistyczna cena towarów. W przypadku wyświetlenia nierealistycznej ceny, np. 0 PLN (słownie zero polskich złotych) lub wyświetlenia ceny wysoce nierynkowej, gdy za cenę nierynkową uważana jest cena niższa od naszej ceny zakupu, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tej pozycji z zamówienia. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na jego adres elektroniczny.

7.8. Forma faktury. Akceptujemy, że faktury będą wysyłane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Klienta podany w zamówieniu.

7.9. Czas dostawy. Jeżeli towar jest deklarowany jako dostępny w magazynie, wówczas zobowiązujemy się dostarczyć go w terminie podanym w koszyku w części „wysyłka” oraz zgodnie z terminami dostawy poszczególnych współpracujących przewoźników. Czasami może się zdarzyć, że towary oznaczone jako „w magazynie” zostaną wyprzedane w krótkim czasie. Jeżeli nastąpi sytuacja, w której towar zostanie wyczerpany i nie będziemy w stanie dostarczyć zamówionych przez Ciebie towarów w ustalonym czasie, skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. Niezależnie od czasu dostawy, zawsze staramy się przygotować i dostarczyć zamówienie do Klienta tak szybko, jak to możliwe.

7.10. Program lojalnościowy. Zarejestrowani Klienci zbierają na swoim koncie użytkownika za zakupione towary punkty na swoje „konto punktowe”. Każdej pozycji oferowanej na naszej stronie internetowej przyznawana jest określona liczba punktów. Liczba punktów za konkretną pozycję jest widoczna na karcie towaru. Aktualny stan konta punktowego zostanie podany po zalogowaniu się do swojego konta użytkownika. Punkty można wymienić na nagrodę przy następnym zakupie. Nagroda jest przyznawana po dokończeniu zamówienia. Zarejestrowani Klienci otrzymują dodatkowo 5% zniżki na kolejny zakup. Zniżka musi zostać wykorzystana w ciągu 12 miesięcy od daty ostatniego odebranego i opłaconego zamówienia, po czym traci ważność. Więcej informacji na temat naszego programu lojalnościowego możesz dowiedzieć się tutaj.

7.11. Bony podarunkowe. Oferujemy naszym Klientom możliwość zakupu elektronicznych bonów podarunkowych o dowolnej wartości. Każdy bon ma swój unikalny kod, który zostanie wysłany na Twój adres e-mail po opłaceniu ceny zakupu.  Zawsze możliwe jest wykorzystanie tylko pełnej kwoty bonu, nie można go wykorzystać w częściach. Bon jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu. Aby zrealizować bon podarunkowy na stronie internetowej, należy wypełnić pole w sekcji „koszyk”, w którym należy wpisać unikalny kod bonu podarunkowego. Wartość bonu podarunkowego jest odliczana od całkowitej ceny zakupu w koszyku.  Prosimy przyjąć do wiadomości, że kod bonu zostanie przesłany w formie elektronicznej. Należy zachować szczególną ostrożność podczas dalszego obchodzenia się z nim. Podrabianie lub przerabianie bonu jest niedozwolone. Jego sfałszowanie może również stanowić przestępstwo. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, gdy bon podarunkowy został już wykorzystany.

8. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

8.1. Pełna zapłata ceny sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo własności towarów, jeżeli chodzi o naszych Klientów, do momentu uiszczenia pełnej ceny sprzedaży zgodnie ze stosowną umową sprzedaży.

8.2. Zastrzeżenie w odniesieniu do przedsiębiorców. W przypadku przedsiębiorców zastrzegamy sobie prawo własności do towarów do momentu uregulowania wszystkich należności, które wobec nich mamy. Klient jest zobowiązany do obchodzenia się z towarami objętymi zastrzeżeniem własności z należytą starannością oraz do odpowiedniego ubezpieczenia ich na własny koszt, na wypadek uszkodzenia, na wartość nowych towarów.

9. DOSTAWY TOWARÓW, MIEJSCA ŚWIADCZENIA, SZKODA WYRZĄDZONA SPRZEDAWCY ORAZ EWENTUALNE SZKODY POWSTAŁE PODCZAS PRZEWOZU TOWARÓW

9.1. Przewoźnik. Zgodnie z wyborem Klienta towar jest wysyłany do niego za pośrednictwem przewoźnika, którego sam wybierze podczas składania zamówienia, spośród oferowanych przez nas opcji lub poprzez odbiór osobisty spośród oferowanych przez nas opcji. Więcej informacji można znaleźć również w sekcji „Koszty dostawy” na stronie internetowej.

9.2. Odbiór towarów. W przypadku przewozu towarów do Klienta konsumenta, towary przekazane są w momencie, gdy przewoźnik przekazuje je Klientowi w punkcie przekazania (zazwyczaj są to pierwsze drzwi/brama/furtka w miejscu dostawy wskazanym przez Klienta). Ryzyko uszkodzenia i przypadkowego pogorszenia jakości zakupionego towaru przechodzi na Klienta w momencie odbioru towaru przez Klienta. Jeżeli Klient miał odebrać towar od przewoźnika, ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia jakości zakupionego towaru przechodzi na Klienta w momencie, w którym umożliwiono mu dysponowanie towarem, jednak nie wcześniej niż w podanym terminie dostawy. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta, towar uważany jest za dostarczony w momencie jego odbioru przez Klienta lub inną osobę wskazaną przez Klienta.

9.3. Czas dostawy. Towary dostarczamy za pośrednictwem przewoźnika. Informacje dotyczące tego, czy towar znajduje się w magazynie lub czy konkretny towar będzie dostępny w magazynie w określonym czasie, zazwyczaj wpływa na długość czasu dostawy zamówienia.  W przypadku towarów, dla których podano określoną liczbę dni lub tygodni, zanim zostaną one przyjęte na magazyn, czas dostawy zamówienia będzie dłuższy, a Klient przyjmuje ten fakt do wiadomości i akceptuje go wysyłając zamówienie.

9.4. Sposoby dostawy, odbiór osobisty towarów. Klient ma możliwość wyboru dostawy towaru na dowolny adres za pośrednictwem naszego przewoźnika umownego po cenie dostawy wskazanej w procesie składania zamówienia lub może odebrać towar osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedawcą (działem obsługi Klienta), za co nie jest pobierana żadna opłata. Więcej informacji na temat różnych sposobów dostawy można znaleźć na stronie Koszty dostawy na stronie internetowej.

9.5. Koszt specjalnego środka transportu. W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na podstawie specjalnego życzenia Klienta, Klient ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.

9.6. Ponowne doręczenie i związane z tym koszty. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym doręczeniem towaru, ewentualnie kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

9.7. Szkody, jakie może ponieść Sprzedawca z powodu nieodebrania towaru. Jeżeli Klient będący konsumentem nie odbierze towaru w momencie doręczenia go przez przewoźnika, towar zostanie następnie zwrócony do Sprzedawcy i jednocześnie Klient będący konsumentem nie odstąpi od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od bezskutecznego doręczenia towaru, Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zwrotu kosztów naliczonych przez przewoźnika za doręczenie towaru z powrotem do Sprzedawcy. Koszty te stanowią szkodę dla Sprzedawcy, która została spowodowana naruszeniem zobowiązań ustawowych Klienta w rozumieniu § 2913 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest również uprawniony do naliczenia opłaty za przechowanie towarów w wysokości 40 zł (słownie: 40 polskich złotych), Sprzedawca ma ponadto prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

9.8. Nieodebranie towaru w stosunku do przedsiębiorcy. Jeżeli Klient będący przedsiębiorcą nie odbierze towaru w momencie dostarczenia go przez przewoźnika, a następnie towar zostanie zwrócony do nas jako Sprzedawcy, mamy prawo domagać się od Klienta będącego przedsiębiorcą zwrotu kosztów naliczonych przez przewoźnika za doręczenie towaru z powrotem na nasz adres. Koszty te stanowią szkodę dla Sprzedawcy, która została spowodowana naruszeniem obowiązków ustawowych Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu § 2913 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest również uprawniony do naliczenia opłaty za przechowywanie towaru w wysokości 40 zł (słownie: 40 polskich złotych) i ma ponadto prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

9.9. Możliwość kompensaty roszczeń. Jesteśmy uprawnieni, zgodnie z § 2913 Kodeksu cywilnego, do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę kosztów przechowywania towaru oraz roszczenia o odszkodowanie za szkody z tytułu naruszenia zobowiązań ustawowych Klienta wynikających z niniejszej części OWH z roszczeniem Klienta o zwrot ceny sprzedaży.

9.10. Obowiązki Klienta przy odbiorze towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy jego odbiorze i upewnienia się co do jego właściwości (w szczególności, czy otrzymał właściwy rodzaj towaru, czy towar ma uzgodnioną jakość, czy towar w opakowaniu zawiera wszystko, co zgodnie z instrukcją powinien zawierać). W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika, Klient nie powinien w ogóle przyjmować takiej przesyłki od przewoźnika. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez przewoźnika lub ewentualne opóźnienia w dostawie towarów, niezależnie od przyczyny opóźnienia.

9.11. Prawa z tytułu wad. Prawa Klientów w przypadku zastosowania prawa z tytułu wad są regulowane przez nasz Regulamin reklamacyjny oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa czeskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży podlega postanowieniom podanym w części 4 niniejszych OWH.

10.2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentom. Klienci będący przedsiębiorcami mają prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa. Klientowi będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny; prawo to przysługuje wyłącznie konsumentowi. Pod warunkiem, że Klient będący przedsiębiorcą, zwróci nam towar i nie chodzi o zastosowanie prawa z tytułu wad zgodnie z Kodeksem cywilnym, jesteśmy uprawnieni do obciążenia Klienta kosztami magazynowania tego towaru zgodnie z pkt 9.8 i 9.9 niniejszych OWH i jednocześnie wezwiemy Klienta będącego przedsiębiorcą do odbioru towaru.

10.3. Procedura w przypadku wyprzedania zapasów. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wyprzedania towarów lub z powodu niedostępności zamówionego towaru. Ponadto możemy odstąpić od umowy sprzedaży, w szczególności w przypadku, gdy Klient nie zapłacił ceny sprzedaży należycie i terminowo lub odmówił odbioru towaru.

10.4. Prezent. Jeżeli wraz z towarem Klient otrzymuje prezent, umowa darowizny między nami a Klientem zostaje zawarta z warunkiem rozwiązującym, że jeżeli Klient lub my odstąpimy od umowy sprzedaży, umowa darowizny w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Klient jest zobowiązany zwrócić nam wraz z towarem również prezent.

11. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA

11.1. Odesłanie do Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulowane są przez odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności § 1914 do § 1925, § 2099 do § 2117 i § 2161 do § 2174 Kodeksu cywilnego).

11.2. Odesłanie do Regulaminu reklamacyjnego. Inne prawa i obowiązki stron związane z naszą odpowiedzialnością za wady towarów są uregulowane w naszym Regulaminie reklamacyjnym.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Zasady przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz zasady wysyłania informacji handlowych są uregulowane w naszych Zasadach przetwarzania danych osobowych.

12.2. Informacje handlowe. Na adres elektroniczny Klientów wysyłamy informacje handlowe oferujące powiązane towary lub usługi (informacje handlowe dla Klientów). Adres e-mail zaliczany jest do danych osobowych i przetwarzany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przesyłania informacji handlowych w oparciu o nasz uzasadniony interes promowania naszych podobnych produktów i usług. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

12.3. Pliki cookies. Używamy tzw. plików cookies, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym (za zgodą lub w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów). Klienci mogą ustawić swoje preferencje bezpośrednio na naszej stronie internetowej, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookies.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, W TYM PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDOWA

13.1. Zobowiązanie do przestrzegania praw konsumentów. W przypadku niezamierzonej sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych OWH a przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony konsumentów, pierwszeństwo mają niniejsze postanowienia, a Sprzedawca zobowiązuje się do ich przestrzegania.

13.2. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia OWH. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWH jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

13.3. Wyłączenie Konwencji wiedeńskiej. Strony umowy uzgadniają, że wyraźnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods lub Konwencja wiedeńska), zgodnie z artykułem 6 tej Konwencji.

13.4. Spory i właściwość. Strony umowy ponadto uzgadniają, że miejscowo właściwe sądy Republiki Czeskiej, wskazane miejscowo zgodnie z naszą siedzibą, będą zawsze właściwe do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Umowy sprzedaży, w których występuje element międzynarodowy. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw Klientów wynikających ze szczególnych przepisów prawa. Językiem umowy jest język czeski.

13.5. Archiwizacja umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży w brzmieniu OWH jest przez nas archiwizowana w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich.

13.6. Jeżeli wynegocjujemy inne warunki zawarcia umowy sprzedaży. Postanowienia OWH stanowią integralną część umowy sprzedaży. Postanowienia odbiegające od OWH mogą zostać uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia zawarte w Umowie sprzedaży będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.

13.7. Konieczność akceptacji OWH w celu zawarcia umowy sprzedaży. Akceptacja niniejszych OWH jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia przez Klienta.

13.8. Ważność OWH. Niniejsze OWH obowiązują od dnia 01.01.2022 roku i skutkują unieważnieniem poprzednich warunków handlowych.

Przewodnik zakupów


250 000
zadowolonych klientów

Od roku 2008 obsłużyliśmy wielu miłośników książek, ale dla nas każdy był tym wyjątkowym.


Paczkomat 12,99 ZŁ 31975 punktów

Copyright ©2008-24 libristo.pl Wszelkie prawa zastrzeżonePrywatnieCookies


Konto: Logowanie
Wszystkie książki świata w jednym miejscu. I co więcej w super cenach.

Koszyk ( pusty )

Kup za 299 zł i
zyskaj darmową dostawę.

Twoja lokalizacja: