Regulamin

Regulamin firmy Libristo Media s.r.o. z siedzibą w Sychrov 55, 755 01 Vsetín, numer identyfikacyjny: 04448367, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Ostrawie, oddział C, wstawka 63649, w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.libristo.pl.

1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem") spółki handlowej Libristo Media s.r.o., z siedzibą w Sychrov 55, 755 01 Vsetín, numer identyfikacyjny: 04448367, VAT: PL5263157836, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Ostrawie, oddział C, wstawka 63649, (zwany dalej „sprzedającym") reguluje z postanowieniami art. 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu Cywilnego (zwanego dalej „Kodeksem Cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna lub w związku z nią (dalej „umowa kupna") zawartej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną („kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.libristo.pl (zwanej dalej „stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwany dalej „interfejsem sieci sklepu").

Regulamin nie ma zastosowania w przypadkach, w których osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą, która zamawia towar w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

Przepisy stanowiące odstępstwo od Regulaminu mogą być negocjowane w umowie kupna. Odmienne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Regulamin jak i umowa kupna są przygotowane w języku polskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku polskim.

Sformułowanie Regulaminu sprzedawca może dopełniać lub zmieniać. Niniejszy przepis nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie poprzedniej wersji Regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

Na podstawie rejestracji kupującego wykonanej na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Za pomocą swojego konta użytkownika (zwanego dalej „konto użytkownika") kupujący może zamawiać towary. Kupujący może również przeprowadzić zamawianie towarów bez rejestracji, bezpośrednio ze strony internetowej.

Przy rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych. Przy jakichkolwiek zmianach kupujący jest zobowiązany do zmiany i aktualizowania swoich danych osobowych podanych w koncie użytkownika.

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany zachować milczenie odnośnie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta osobom trzecim.

Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza gdy kupujący nie używa swojego konta użytownika w przeciągu 3 lat lub gdy kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (w tym Regulamin).

Kupujący oświadcza, iż jest świadomy, że konto użytkownika nie musi być stale dostępne, zwłaszcza podczas konserwacji sprzętu i systemu sprzedawcy, wykonywanej przez osoby trzecie.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

Wszystkie prezentowane towary umieszczone na stronie internetowej sklepu mają charakter informacyjny, sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary. Postanowienia art.1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie będą zastosowane.

Internetowy interfejs sklepu zawiera informacje o towarach, w tym informacje o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach ich zwrotu, w przypadku gdy te towary nie mogą być zwrócone zwykłą drogą pocztową. W cenę towarów jest wliczony podatek od wartości dodanej a także wszystkie związane z tym opłaty. Ceny produktów zostają ważne tak długo, jak długo zostają wyświetlane na stronie internetowej. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie negocjowane warunki.

Strona internetowa sklepu zawiera informacje odnośnie kosztów pakowania i dostarczania towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów, zamieszczone na stronie internetowej sklepu ważne są tylko wtedy gdy dotyczy to dostarczania towarów na terenie Polski.

Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje przede wszystkim o:

Przed wysłaniem zamówienia przez sprzedającego, kupujący ma prawo kontrolować i zmieniać dane, które kupujący umieścił w zamówieniu, w odniesieniu do możliwości korygowania i wykrywania błędów przez kupującego, które wystąpiły podczas wprowadzania danych do zamówienia. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzić a złożyć zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie potwierdzenia pocztą elektorniczną na adres e-mail kupującego podany na koncie użytkownika lub umieszczony w zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym kupującego").

Sprzedający ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty transportu).

Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje poprzez dostarczenie dowodu zakupu (akceptacji), który jest wysyłany przez sprzedajacego do kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

Kupujący zgadza się na korzystanie ze środków komunikacji podczas zawierania umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego używającego środków komunikacji na odległość (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

Kupujący może zapłacić sprzedającemu daną cenę za towar a także uregulować wszystkie koszta związane z dostawą towarów w następujący sposób:

Wraz z ceną zakupu, kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę związaną z kosztami za pakowanie a dostarczenie towarów, według uzgodnionej stawki.

Sprzedający nie prosi kupującego o zaliczkę lub podobną inną płatność. Nie ma to wpływu na postanowienia artykułu 4.6. Regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty kosztów zakupu towarów z góry.

W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem koszt zakupu jest regulowany przy odbiorze. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.

W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych, obowiązek zapłaty ceny zakupu jest spełniony, gdy na koncie sprzedającego zostanie zaksięgowana odpowiednia kwota.

Sprzedawca jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy ze strony kupującego nie zostanie potwierdzona zapłata (art. 3.6.), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienie 2119(1) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

Wszystkie rabaty na wybrane towary, dostarczane przez sprzedającego kupującemu, nie mogą się łączyć.

Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi fakturę VAT - fakturę dla kupującego dotyczącą płatności dokonanych w ramach umowy kupna. Sprzedający Libristo Media s.r.o. jest płatnikiem podatku VAT. Faktura VAT jest wystawiana kupującemu przez sprzedającego po zapłaceniu ceny towaru i wysyłana w paczce wraz z towarem lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez kupującego.

Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

Kupujący jest świadomy, iż zgodnie z postanowieniami art.1837 Kodeksu Cywilnego, nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna, między innymi na dostawę towarów, która została dostosowana do życzeń kupującego, od umowy kupna na dostawę towarów, który ulega szybkiemu zniszczeniu, które kupujący usunął z opakowania i ze względów higienicznych nie mogą zostać odesłane, a także z umowy kupna na dostarczenie nagrania dźwiękowego lub obrazowego lub programu komputerowego, jeżeli naruszył ich oryginalne opakowanie.

Jeżeli przypadek nie jest wymieniony w art. 5.1. Regulaminu lub w innym przypadku, gdy nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z artykułem 1829 ust.1 Kodeksu Cywilnego a to do trzydziestu (30) dni od momentu odebrania towaru, jednak w przypadku umowy kupna na kilka towarów lub kilka części, które są przedmiotem tego samego zamówienia, okres ten liczy się od dnia odebrania ostatniego towaru.

Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane sprzedającemu w terminie opisanym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy kupna, kupujący może wykorzystać wzór formularza udostępniony przez sprzedajacego, który stanowi załącznik Regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna, kupujący może wysłać między innymi na adres siedziby firmy sprzedającego lub na adres e-mail sprzedawcy: info@libristo.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami w pkt. 5.2. Regulaminu, umowa kupna anulowana jest od początku. Kupujący musi zwrócić towar sprzedawcy do czternastu(14) dni od otrzymania przez sprzedawcę odstąpienia od umowy kupna przez kupującego. Jeśli kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy kupna, ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru do sprzedającego a także w przypadku gdy towar nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami w pkt. 5.2. Regulaminu, sprzedający zwraca otrzymane środki pieniężne od kupującego w ciągu czternastu (14) dni odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, środki zostaną zwrócone takim samym sposobem jakim zostały przyjęte przez sprzedającego od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnianego kupującemu, po zwrocie towaru przez kupującego lub w inny sposób, pod warunkiem, że kupujący wyrazi na to zgodę bez ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadkach, w których kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z artykułem 1829 ust.1 Kodeksu Cywilnego, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie, dopóki kupujący nie przejmie towaru. W takim przypadku sprzedający bezwłocznie zwraca bezgotówkowo kupującemu cenę towaru na numer konta wskazany przez kupującego.

Jeśli wraz z towarem zostanie dostarczony kupującemu podarunek, umowa darowizny pomiędzy kupującym a sprzedającym zostanie zawarta tylko w przypadku gdy kupujący zobowiąże się podczas odstąpienia od umowy kupna do zwrotu otrzymanego podarunku od sprzedającego.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

W przypadku gdy sposób dostawy jest ustalony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko jak i wszystkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce podane w zamówieniu przez kupującego, kupujący jest zobowiązny ten towar odebrać.

W przypadku gdy z winy kupującego towar należy ponownie dostarczyć lub należy towar dostarczyć w inny sposób niż ustalił to kupujący podczas składania zamówienia, ponosi on wszelkie koszty dotyczące ponownej dostawy lub jej zmiany.

Podczas odbierania towaru od dostawcy kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania towaru, w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń bezzwłocznie oznajmić to dostawcy. W przypadku uszkodzenia opakowania towaru, wskazującego na nieuprawnione dostanie się do produktu, kupujący nie musi takiego towaru odbierać.

Inne prawa i obowiązki stron w zakresie transportu towarów, mogą się zmienić przez specjalne warunki dostawy towarów sprzedajacego w momencie gdy sprzedający takie wystawi.

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO WYWIĄZANIA SIĘ Z UMOWY

Prawa i obowiązki kontrahentów odnośnie nieprawidłowego wywiązywania się z umowy regulują ogólnie obowiązujące przepisy prawne( w szczególności przepisy sekcji od 1914 do 1925, sekcje od 2099 do 2117 i 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego i ustawa nr 634/1992 Coll., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami),

Sprzedający zaręcza kupującemu, że towar nie posiada żadnych wad. W szczególności sprzedający zaręcza kupującemu, że w czasie przejęcia towarów przez nabywcę:

Postanowienia art. 7.2. Regulaminu, nie mają zastosowania u sprzedawanego towaru za cenę nizszą cenę ze względu na wadę towaru, dla którego uzgodniono niższą cenę w związku z ich zużyciem i zniszczeniem a także z ich normalnym użytkowaniem przez kupującego lub jeśli to wynika z charakteru towarów.

W przypadku pojawienia się wady towaru, w przeciągu sześciu miesięcy od momentu przejęcia towaru przez kupującego, towar uznaje się za wadliwy już w momencie jego odbioru. Kupujący ma prawo do roszczeń z tytułu wady towaru, która występuje na towarach w przeciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania.

Roszczenia z tytułu wady towaru, kupujący zgłasza na adresie firmy sprzedającego, gdzie możliwe jest przyjęcie roszczenia odnośnie sprzedawanych towarów, zgłoszenie jest możliwe ewentualnie w miejscu zarejestrowanym jako siedziba firmy lub miejsce prowadzenia działalności.

Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością za wady mogą zostać zmodyfikowane poprzez Regulamin reklamacji sprzedawcy.

8. DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ZAWIERAJĄCYH UMOWĘ

Kupujący nabywa prawo do własności towarów w momencie zapłaty pełnej ceny zakupu towarów.

Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu art. 1826 (pkt.1 sekcja e) Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje konsumenckie są dostarczane na adres sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@libristo.pl. Informacje odnośnie rozpatrzenia reklamacji kupującego zostaną wysłane na jego elektroniczny adres e-mail.

Pozasądowym roztrzyganiem sporów konsumenckich na podstawie umowy kupna zajmuje się Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adres strony internetowej: https://adr.coi.cz/cs. Internetowa platforma do rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.

Europejskie Centrum Konsumenckie Czeskiej Republiki, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 w sprawie roztrzygania sporów konsumenckich za pomocą systemu internetowego oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza odpowiednie Biuro ds. Pozwoleń na Handel, w zakresie swoich kompetencji. Nadzór danych osobowych wykonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi między innymi nadzór odnośnie przestrzegania ustawy nr 634/1992, Coll. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna, w celu negocjacji tej umowy i wypełnienia obowiązków publicznych sprzedającego, spoczywa na sprzedawcy za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE DANYCH BIZNESOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

Kupujący wyraża zgodę w myśl postanowień § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. , o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego pod adresem elektronicznym lub pod numerem telefonu Kupującego. Obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 rozporządzenia GDPR dotyczącego przetwarzania danych osobowych kupującego w celu wysyłania informacji handlowych jest spełniane przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

Kupujący zgadza się przetrzymywać tzw. pliki cookies na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez umieszczania tak zwanych plików cookies na komputerze nabywcy, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

11. DORĘCZANIE

Kupującemu na jego adres elektroniczny może zostać doręczone zawiadomienie.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli stosunek pomiędzy stronami oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo na podstawie wcześniejszego punktu Regulaminu, nabywca będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewnia mu na mocy przepisów porządku prawnego, od którego nie może zostać zawarty, a który w przeciwnym razie miałby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa na podstawie art. 6 ust. 1 (WE) nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

Jeśli którekolwiek postanowienie Regulminu jest nieważne lub nieskuteczne albo takim się stanie, na miejsce nieważnyh klauzuli wprowadzi się przepis, którego znaczenie jest najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.

Umowa kupna Regulaminu jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

Wzór formularza na odstąpienie od umowy kupna dołączony jest do Regulaminu w postaci załącznika.

Vsetín dnia 17.5.2018

Dane kontaktowe sprzedającego:

Szczegółowe informacje w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub reklamacji:

Przedewodnik zakupów


250 000
zadowolonych klientów

Od roku 2008 obsłużyliśmy wielu miłośników książek, ale dla nas każdy był tym wyjątkowym.


Copyright ©2008-20 libristo.pl Wszelkie prawa zastrzeżonePrywatnieMapa strony


Konto: Logowanie

Język:

Wyjątkowa księgarnia oferująca miliony książek w świetnych cenach.

Koszyk ( pusty )

Kup za 299 zł i
zyskaj darmową dostawę.

Twoja lokalizacja: